Veri tabanı sorgulamaları 1

+ Yorum Gönder
Webmaster ve Diğer Kodlama Dilleri Bölümünden Veri tabanı sorgulamaları 1 ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  flasman
  Üye
  Reklam

  Veri tabanı sorgulamaları 1

  Reklam  Veri tabanı sorgulamaları 1

  Forum Alev
  5. SQL’DE ARİTMETİKSEL İFADELER VE FONKSİYONLAR

  KÜME FONKSİYONLARI:
  SUM FONKSİYONU:
  SUM (TOPLA)
  Fonksiyonun argümanı olarak belirtilen sütun ile ilişkili olana toplama işlemini gerçekleştirir.

  ÖRNEK: İşletmedeki personelin brüt maaşlar toplamı ne kadardır?
  SELECT SUM (brüt) FROM personel;
  AVG FONKSİYONU:
  AVG (ORTALA)
  Aritmetiksel ortalama (average) hesaplamak için kullanılır.
  SELECT AVG(brüt) FROM personel;

  MAX FONKSİYONU:
  MAX (EN ÜST)
  Tablo içinde ,belirtilen sütun (alan)içindeki en büyük değeri bulur.
  ÖRNEK: İşletme içindeki en yüksek maaş ne kadardır?
  SELECT MAX (brüt) FROM personel;

  MIN FONKSİYONU:
  MIN (EN ALT)
  Tablo içinde, belirlenen sütun alan içindeki en küçük değeri bulur.
  ÖRNEK: İşletme içinde 4 Mayıs 1970’den önce doğanlar için, asgari ücret nedir?
  SELECT MIN(brüt) FROM personel WHERE dog_tar < {05/04/70};

  COUNT FONKSİYONU:
  COUNT (SAY)
  Tablo içinde, her hangi bir sayma işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.
  ÖRNEK: Ücreti 6000000’dan olan personel sayısı nedir?
  SELECT COUNT (*) FROM personel WHERE brüt > 6000000;

  COUNT (SAY) fonksiyonu DISTINCT (TEKRARSIZ) sözcüğü ile de kullanılır.
  ÖRNEK: Personel tablosunda mevcut personelin işletme içinde kaç tane farklı bölümde çalıştığını bul.
  SELECT COUNT(DISTINCT böl_no) FROM personel;
  COUNT (böl_no)


  6. GRUPLANDIRARAK İŞLEM YAPMA:

  GROUP BY (GRUPLA)
  ÖRNEK: Her bölümdeki ortalama maaş nedir?
  SELECT bol_no, AVG (brut) FROM personel GOUP BY bol_no;

  HAVING (SAHİP)
  Gruplandırarak kümeleme fonksiyonunu uygularken koşulda verilebilir.Bu durumda grup üzerindeki hesaplamalarla ilgili koşul belirtilirken HAVING (SAHİP) sözcüğü kullanılır.
  ÖRNEK: En yüksek maaşın 9000000’dan fazla olduğu bölümlerdeki personele ait ortalama maaşları listele.

  SELECT böl_no,AVG (brüt) FROM personel GROUP BY böl_no HAVING AVG(brüt)> 9000000;

  HAVING sözcüğü SELECT konusunda GROUP BY bulunmadığı zaman geçersizdir. HAVING sözcüğünü izleyen ifade içinde SUM , COUNT(*) ,AVG, MAX yada MIN fonksiyonlarından en az biri bulunmalıdır. HAVING sözcüğü sadece gruplanmış veriler üzerindeki işlemlerde geçerlidir. WHERE sözcüğü bir tablonun tek tek satırları üzerinde işlem yapan koşullar içinde geçerlidir.
  Bazı durumlarda HAVING ve WHERE sözcükleri ile birlikte SELECT komutu içinde kullanılabilir.

  ÖRNEK: Personel tablosu içinde her bölümde erkek personele ait maaşlar için ortalamanın 9000000’dan fazla olduğu bölümleri listele.

  SELECT bol_no, AVG (brut) FROM personel WHERE cins= .T. GROUP BY bol_no HAVING AVG (brut) > 9000000;

  BİRDEN FAZLA TABLOYU İLİŞKİLENDİRMEK:

  JOIN (İLİŞKİLENDİR)
  ÖRNEK: Personel ve bölüm adlı 2 tablo bulunmaktadır.
  Çalışan her personel ve personelin yöneticisi ile ilişkili bilgiler nelerdir?
  SELECT * FROM personel,bölüm WHERE personel .böl_no=bölüm.bölüm_no ;

  ÖRNEK: JOIN (İLİŞKİLENDİR) işleminde arzu edilen (sicil, ad, soyad, böl_no, yön_s_g_n) alanların listele.
  SELECT sicil,ad,soyad,bol_no,yon_s_g_n FROM personel, bolum WHERE personel .bol_no = bolum .bolum_no;

  SELF-JOIN: KENDİSİYLE -İLİŞKİLENDİR:
  TANIM: Bir tablonun kendisi ile birleştirilmesine “KENDISIYLE-İLİŞKİLENDİR” denir.(SELF-JOIN)

  SELECT A. sicil , A.ad , A.soyad, B .ad , B.soyad , B.dog_tar FROM personel A , personel B
  WHERE A. yon_sos_g_n =B .sosy_g_no;

  NESTED SELECTS:
  İÇİÇE SEÇİMLER

  TANIM: İç içe geçmiş SELECT komutlarından oluşur. İçteki Select komutunun bulduğu sonucu dış takı komutumuz işlevini yerine getirmesi için kullanılır.
  ÖRNEK: Parça numarası 24 olan parçayı, projelerde kullanan çalışan personeli listele.
  SELECT * FROM personel WHERE sosy_g_no IN(SELECT per_s_g_no FROM parca, proje, calisma WHERE pr_no = proj_no AND proj_no =proj_no AND par_no =24);

  ÖRNEK: Fatih’te oturan personelin çalıştığı projelerin adlarını ve yerlerini listele.
  SELECT proj_ad, yer FROM proje WHERE proj_no IN (SELECT proje_no FROM personel, calisma WHERE sosy_g_no = per_s_g_no AND adres LIKE “% fatih %”);

  UNION (BİRLEŞİM)
  TANIM: İki ayrı SEÇ komutunun sonucunda elde edilen tabloların birleşimi işlemini gerçekleştirir.
  ÖRNEK: Adı Ahmet ve Soyadı Caner olan kişi yada kişileri işletmenin yürüttüğü projelerde çalışan bir kişi (sıradan bir personel yada bölüm yöneticisi)olarak bulunduran projelerin isimlerini ve projelerin yürütüldüğü yerleri listele.

  (SELECT proj_ad,yer FROM proj,bölüm,personel WHERE bl_no=bolum_no AND
  y_sos gno = sosy_g_no AND ad =”Ahmet”AND soyad =”Caner”) UNION (SELECT proj_ad,yer
  FROM proje,çalışma,personel WHERE proj_no = proje_no AND Per_s_g_no = sosy_g_no AND ad =”Ahmet” AND soyad =”Caner”)

  KOŞULLAR:
  UNION (BİRLEŞİM) sözcüğü ile, iki yada daha çok kişi SELECT ’in sonucu olan tabloların küme birleşimi işlemine tabi tutulması için 2 koşul gereklidir.
  1) SELECT komutları sonucunda elde edilecek tablolar aynı sayıda kolon içermelidirler.
  2) Sonuç tabloları karşılıklı olarak kolonların aynı veri tipi ve aynı genişlikte olmalıdır.
  ANY (HER HANGİ BİRİ)

  ÖRNEK: Satış bölümünde çalışan personelin her hangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümündeki kişileri listele.

  SELECT * FROM personel WHERE brüt < ANY (SELECT brut FROM personel WHERE bol_no = 2) AND bol_no =1;

  Aynı ifade aşağıdaki gibi yazılabilir:
  SELECT * FROM personel WHERE brut < (SELECT MAX (brut ) FROM personel
  WHERE bol_no = 2) AND bol_no =1;

  ALL (HEPSİ)
  ÖRNEK: Satış bölümünde çalışan ve mühendislik bölümündeki personelin hepsinden daha fazla maaş alan personeli listele.Bu örnekte satış bölümü kodu = 2 ve mühendislik bölümü kodu = 1 alınmıştır.
  YAPILIŞ YOLU:
  1) SELECT * FROM personel WHERE brut > ALL (SELECT brut FROM personel WHERE bol_no = 1 AND bol_no = 2;

  2) SELECT * FROM personel WHERE brut > (SELECT MAX (brut) FROM personel
  WHERE bol_no = 1) AND bol_no =2;

  EXISTS (MEVCUT)
  VE, VEYA, DEĞİL operatörleri ile kullanılabilir.
  ÖRNEK: 27 no’lu parçayı satan satıcılarla ilişkili tüm bilgileri listele.

  SELECT * FROM satıcı WHERE EXISTS (SELECT * FROM par_sat WHERE sat_no = satici_n
  AND parça_n =27);

  NOT EXISTS (MEVCUT DEĞİL)
  VE, VEYA, DEĞİL operatörleri ile kullanılabilir.
  ÖRNEK: 27 no’lu parçayı satmayan satıcılar kimlerdir?

  SELECT * FROM satıcı WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM par_sat WHERE sat_no = satıcı_n AND parça_n =27);

  EXCEPT (FARKLI)
  Tablo-1 - Tablo-2 işlemi sonuç (iki kümenin farkı) elde edilecek tabloda,Tablo-1’de bulunup, Tablo-2’de bulunmayan veriler mevcut olacaktır.
  ÖRNEK: Satış bölümündeki personel adlarından,mühendislik bölümünde bulunmayanları listele.

  SELECT * FROM (SELECT ad FROM personel WHERE bol_no=1 EXCEPT SELECT ad FROM personel WHERE bol_no =2);

  INTERSECT (KESİŞİM)
  ÖRNEK: Hem Ankara’da,hem de İstanbul’daki projelerde görev alan bölümleri listele.

  SELECT * FROM (SELECT bl_no FROM proje WHERE yer LIKE “%Ankara%” INTERSECT
  SELECT bl_no FROM proje WHERE yer LIKE “%İstanbul%”);

  SAVE TO TEMP (SAKLA)
  ÖRNEK: Bayan personeli,bayan adlı bir tablo içinde sakla.
  SAVE TO TEMP (SAKLA)
  SELECT * FROM personel WHERE cins =.F. SAVE TO TEMP bayan;

  KEEP:
  KEEP (KALICI)

  ÖRNEK:
  SELECT * FROM personel WHERE cins = .F. SAVE TO TEMP bayan KEEP;


  7. TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK:

  INSERT (EKLE)
  INTO (içinE)
  VALUES (DEĞERLER)

  ÖRNEK: Bir personel tablosuna sicil_no’su 275 olan personel ile ilişkili bilgileri ekle.

  INSERT INTO personel(sicil, sosy_g_no,ad,soyad,doğ_tar adres,cins,brüt,böl_no,yön_s_g_no
  VALUES(‘275’,’27652418’,’Ali’,’Caner’, {10/05/1962},’Merkez caddesi 46 -Fatih-İstanbul’,
  .T.,27000000,2,’876215342’);

  DELETE (SİL)
  ÖRNEK: 2 no’lu bölümdeki personelin tümü tablodan sil.

  DELETE FROM personel WHERE böl_no = 2;

  5 ROWS DELETED 5 SATIR SİLİNDİ
  ÖRNEK:Brüt maaş alanı boş olmayan tüm personeli sil.

  DELETE FROM personel WHERE brüt IS NOT NULL;
  25 ROWS DELETED 25 SATIR SİLİNDİ

  UPDATE (GÜNCELLE)
  SET (YAP)

  ÖRNEK:2’inci bölümün yürüttüğü projelerde kullanılan tüm parçaların fiyatlarını % 7 zam yap.

  UPDATE parça SET fiyat = fiyat *1,07 WHERE pr_no IN (SELECT proj_no
  FROM proje WHERE bl_no = 2;

  CREATE INDEX (INDEKS YARAT )
  ON (Hangi Tablo İçin)

  CREATE INDEX ındeks adı ON tablo adı(kolon adı 1,kolon adı 2,.,.kolon adı n);
  TEK BİR ALANA GÖRE ARTAN SIRADA İNDEKSLEME :

  ÖRNEK:İşletmede çalışan personeli brüt maaşlarına göre artan sırada listele.(Brüt alana göre bir indeks oluşturmalıyız)
  CREATE INDEX pers_maas ON personel(brüt);
  INDEX CREATED 127 ROWS İNDEKS YARATILDI 127 SATIR
  127 satırlık personel tablosu ile ilişkili olarak brüt kolonu indeks anahtarı olarak kullanan pers_maas adlı indeks oluşturulmuştur. Bu durumda;
  SELECT * FROM personel;

  Şeklinde listeleme komutu sonucunda personel tablosundaki tüm personel, brüt maaşlarina göre sirali olarak listelenecektir.

  TEK BİR ALANA GÖRE AZALAN SIRADA İNDEKSLEME :
  DESC Küçükten büyüğe (K-B)
  ÖRNEK: İşletmede çalışan personeli brüt maaşlarına göre azalan sırada (yüksek maaştan düşük maaşa doğru) listelemek istersek, brüt alanına göre aşağıdaki şekilde oluşturmak gerekir.

  CREATE INDEX
  ON personel (brüt DESC);
  BİRDEN FAZLA ALANA GÖRE İNDEKSLEME :
  ÖRNEK:İşletmedeki personelin öncelikle adlarına göre,aynı adda olanların soyadlarına göre, hem adı hemde soyadı aynı olanların maaşlarına göre sıralanmış olarak listele.

  CREATE INDEX p_ad_soy_m ON personel (ad,soyad,brüt);

  Bu durumda;

  SELECT * FROM personel;


  UNIQUE (TEK)
  Bir tablo, seçilen bir sütuna (alana) göre indekslenirken, indeksleme alanı olarak seçilen sütundaki verilerin tekrarlanmasına müsaade edilmesi istenmiyorsa, indeksleme yapılırken, CREATE, INDEX komutu içinde UNIQUE sözcüğü kullanılmalıdır.
  CREATE UNIQUE INDEX pers_sicil ON personel (sicil);
 2. Alev
  Özel Üye

  Veri tabanı sorgulamaları 1 Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi