+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Destanlar ve Efsaneler Bölümünden TÜRK Destanları... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. hiboa03
  Emekli


  TÜRK Destanları...

  TÜRK Destanları... Forum Alev
  Ergenekon Destanı  Göktürkler' in en büyük destanıdır. Türk destanlarının arasında müstesna ve çok
  mühim bir yeri vardır.  En büyük ve en orijinal destanlarımızdan biridir. Yıllarca Türk içtimai
  hayatında tesirleri olduğu gibi bu gün bile Anadolunun dağlık köylerinde, bir
  takım örf ve adetlerde Ergenekon Destanının izlerine tesadüf etmek mümkündür.
  Bir bakıma Bozkurt Destanının ana hatları üzerine kurulmuş ve yahut da bu
  destanın çok serbest bir şekilde genişlemiş halidir diyebiliriz. Daha doğrusu
  Bozkurt Destanı ile meşeini tesbid eden Göktürk soyu, Ergenekon Destanı ile yeni
  bir hamle yaparak gelişmesini, durgunluk çağında kuvvetlenmesini ve ondan
  sonraki yayılış ve büyüyüş devirlerini anlatmıştır.  Ergenekon Destanı, On üçüncü yüzyılda yaşamış olan Moğol tarihçisi Reşüdüddin
  tarafından ilk defa tesbit edilip yazılı hale getirilmiştir. Daha sonra, on
  yedinci yüzyılda, Hıyve Hanı ebulgazi Bahadır Han tarafından yazılmış olan
  Şecere-i Türk adlı eserde de kaydedilmiştir.  Göktürk İllerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktur;
  yani ülkeye Göktürkler hakimdi. Bu durum ise, diğer öteki kavimlere acı
  geliyordu, üstelik Göktürkleri de kıskanıyorlardı. Bir araya gelip birleştiler
  ve Türklerden öç almağa karar verdiler, onların üzerlerine yürüdüler.  Bunun üzerine Göktürklere de çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar.
  Çevresine de hendek kazıp beklediler. Düşman gelince de savaşa başladılar.
  Savaş, on gün sürdü. Sonunda Göktürkler üstün geldi.  Bu yenilgi üzerine Göktürklere düşman olan kavimler büsbütün hiddetlendiler, av
  yerinde toplandılar ve bir arada konuştular. Dediler ki: "Göktürklere hile
  yapmazsak işimiz sonunda pek yaman olacak."  Bu konuşmadan sonra, tan ağarınca, sanki baskına uğramışlar gibi, işe yaramayan
  malları bırakıp kaçtılar. Bunu gören Göktürkler: "Düşmanlarımızda savaşacak hal
  kalmadı, kaçıyorlar" diye düşünerek, kaçanların arkasına düştüler. Düşmanlar,
  Göktürkleri görünce hemen geri döndüler, Göktürkleri gafil avladılar, vuruşmağa
  başladılar. Düşmanlar galip geldi, Göktürkler yenildi. Düşman, Göktürkleri vura
  öldüre çadırlarına kadar geldi. Çadırlarını ve mallarını öyle bir yıkıp
  yağmaladırlar ki bir ev bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler,
  küçükler kul edinler ve her birini alıp kendi evlerine götürdüler.  O zamanlar Göktürklerin başında İl Han hakan olarak bulunuyordu. İl Han' ın da
  bir çok oğlu vardı. Çocukların hepsi bu savaşta öldü. Yalnız Kayan adındaki en
  küçük oğlu sağ kaldı. Kayan (Kayı Han) adında bir de yeğeni vardı. Kayan ile
  Tukuz (Kayı Han ile Dokuz Oğuz) her ikisi de düşmana esir olmuşlardı. Fakat on
  gün geçmeden, kadınlarını da kurtarıp beraberine olarak atlanıp bir gece
  düşmandan kaçtılar ve esirlikten kurtular. Göktürk yurduna gelmediler. Burada
  düşmandan kaçıp gelen birçok deve, at öküz ve koyun buldular. Oturup düşündüler:
  "Dört bir yanımız düşman dolu bizi yaşatmazlar" dediler; "En iyisi dağların
  içinde insan yolu düşmez sapa bir yer bulup orada yerleşelim" diye karar verip,
  sürülerini de olarak doğa doğru varıp göçtüler.  Gide gide, geldikleri yoldan başka geçilecek başka bir yolu olmayan bir ülkeye
  vardılar. Bu yol öyle bir sarp ve sapa yoldu ki bir deve bir at bin güçlükle
  yürürdü, yanlış bir yere ayağını bassa paramparça olurdu.  Göktürklerin vardıkları ülkede akar sular, büngüldükler, türlü bitkiler, meyva
  ağaçları ve avları vardı. Böyle bir yer görünce Tanrıya şükrettiler. Kışın
  hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler, derisini giydiler. Ve bu
  ülkenin adına Ergenekon dediler.  Kayan' ın ve Tukuz' un (Kayı Hanın ve Dokuz Oğuz' un) burada zaman geçti, bir
  çok çocukları oldu. Kayan' ın çocuğu daha çok, Tukuz' un çocuğu ise daha az
  oldu. Kayan' dan olma çocuklara Kayat dediler; bir kısmına Tkuzlar dendi. Bir
  kısmınıd da Türülken dendi. Yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları Ergenekon da
  kaldılar. Çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar.  Aradan dört yüz yıl geçti.  Dört yüz yıl sonra Ergenekonda hem kendileri hem de sürüleri o kadar arttı ki
  ülkeye sığmaz oldular. Bu yüzden toplanıp konuştular, çare bulmak istediler.
  Dediler ki: "Atalarımızdan duyardık, Ergenekon' un dışında geniş yerler, güzel
  yurdlar olurmuş. Eskiden oraları bizim öz yurdumuzmuş, Dağların arasından bir
  çıkılacak yol arayıp bulalım, çıkıp burdan göçelim. Ergenekon' un dışında kim
  bizimle dost olursa dost olalım, düşman olursa vuruşalım."  Böyle konuşup karar verilince Ergenekon' dan çıkmak için bir yol aramağa
  başladılar, bulamadılar.  O zaman bir demirci dedi ki: "Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kata benzer.
  Medenin demirini eritsek bir yol olurdu."  Hep birlikte gidip dmir madenini gördüler. Demircinin sözlerini de beğendiler.
  Dağın geniş yerine bir kat odun bir kat da kömür dizdiler. Sonra da dağın
  üstünü, arka yanını, öte yanını ve beri yanını bir sıra odun ve bir sıra kömürle
  doldurduktan sonra yetmiş derinden yetmiş körük yapıp yetmiş yerde kurdular;
  odunlarla kömürleri ateşleyip körüklediler.  Tanrının gücü ve inayeti ile ateş kızdı. kızdıkça demir dağın demiri erimeğe
  başladı eriyip akıverdi. dağ delindi ve yüklü bir deve geçebilecek kadar yol
  oldu. O kutsal yılın, kutsal ayının kutsal gününün, kutsal saatinde Göktürkler,
  Ergenekon' dan çıktılar. O günü, o ayı ve o saati iyi bellediler. Bu kutsal gün,
  o günden sonra Göktürkler için bayram oldu. Her yıl, o gün gelince büyük
  törenler yapıldı. Bu törenlerde, bir parça demir alınıp ateşte kızdırıyordu
  sonra da kızdıdırılan demiri önce Göktürk Hakanı kıskaçla tutup örse kokuyor,
  çekiçle dövüyordu. Ondan sonra da diğer Türk Beğleri aynı haraketi yaparak
  bayramı başlatıyorlardı.  Ergekon' dan çıktıkları sırada Göktürklerin hakanı Kayan (Kayı Han) soyundan
  gelme Börteçine idi. Börteçine bütün illere elçilerini gönderdi ve Ergenekon'
  dan çıkıp geldiklerini bildirdi.  Bunu kimi iyi karşıladı baş eğinden boyun eğdi. Börteçine' yi kendi hakanları
  bildi kimi de iyi görmedi, karşı çıktı, onlarlarla savaşıldı, Göktürkler hepsini
  yendiler.  KAYNAK:Türk Destanları

  M.Necati Sepetçioğlu

 2. hiboa03
  Emekli

  Alp Er Tunga Destanı  Yaradılış Destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî Türk Destanı Alp Er Tunga
  Destanıdır. Fakat bu destanın, hattâ özeti hakkında dahi kesin bilgiler
  edinilmiş değildir; çok eski çağlarda ve Türk Boylan arasında böyle bir destanın
  söylenmiş olduğu, bilinmeyen sebeplerden, belki de bu destanlardan sonra
  çekirdeklenmeye başlayan ve daha etkili bir şekilde Türk Boylarını coşturan
  destanlar, özellikle Oğuz Kağan Destanının etkisiyle unutulmağa başlamış
  olabileceği varsayımını kabul etmek zorundayız.  Alp Er Tunga Destanı hakkındaki bilgilerin en önemli kaynağı Divan-ı Lugat-it
  Türk'tür. Milâttan sonra on birinci yüzyılda Kâşgarlı Mahmut tarafından yazılan
  bu eserde, Destanın, büyük bir ihtimâlle son kısımlarına ait bir ağıt (sagu)
  yazılı olarak verilmektedir.  Bu Türk Beğlerinde atı belgülük

  Tunga Alp Er idi katı belgülük  Bedük bilgi birle öküş erdemi

  Biliglig ukuşlug budun ködremi  Tacikler ayur ânı Afrasyab

  Bu Afrasyap tutdı iller talab  Bugünkü Türkçemizle: "Alp Er Tunga, Türk Beyleri içinde adı ve kutsallığı
  bilinen ve tanınan bir yiğit idi; geniş bilgisinin yanında sayılamayacak kadar
  çok erdemi vardı: bilgiliydi, anlayışlıydı, meziyetleri çoktu. İranlılar ona,
  Afrasyab adını vermişlerdi. Afrasyab dünyaya hükmetti" anl----- gelen bu
  ağıttan, Alp Er Tunga'nın, İranlılar arasında da çok iyi bilindiği
  anlaşılmaktadır. Nitekim, İran Destanı olan Şehnâme'nin yazan Firdevsî de,
  destanının büyük bir kısmında Afrasyab'ın kahramanlıklarından söz etmek zorunda
  kalmıştır. Başka bir milletin kahramanından, kendi destanlarında söz
  edilebilmesi için o kahramanların gerçekten çok büyük değer taşımaları
  gerekmektedir. Alp Er Tunga'da bu değerler fazlasıyla vardır.  Şehnâme'ye göre, önce Turan ülkesinin şehzadesi sonra da hakanı olarak adı geçen
  Alp Er Tunga İran-Turan savaşlarının çok ünlü Turan kahramanıdır. Babasının
  öğüdünü tutmuş ve o zaman güçlü bir ülke olan İran'a savaş açmıştır. Selvi gibi
  uzun boylu, kollan ve göğsü aslana eş güçte ve fil kadar güçlü bir yiğitti,
  İranlıları yendi. İran hükümdarını esir aldı. İran ülkesinde bir çok
  padişahlıklar bulunuyordu. Bunlardan biri de Kabil Padişahlığı idi ve başında da
  Zal adlı biri vardı. Kabil Padişahı Zal, Alp Er Tunga'nın elinde esir olan İran
  Hükümdarını kurtarmak için Turan ülkesine yürüdü. Alp Er Tunga'yı yendi ama
  hükümdarını kurtaramadı. Zaman geçti. İran ülkesine hükümdar olan Zev de öldü.
  Bunu fırsat bilen Alp Er Tunga İran'a bir daha savaş açtı . O zamana kadar Zal
  da yaşlanmışta. Kendi yerine, Alp Er Tunga'ya karşı oğlu Rüstem'i yolladı.
  'Halen Anadolu'da Zaloğlu Rüstem adıyla meşhur olan halk kitaplarında Zaloğlu
  Rüstem ile Arap Üzengi cengi diye hikâyeleri anlatılan bu ünlü İran kahramanı
  ile Alp Er Tunga arasında sayısız savaşlar oldu. Savaşların çoğunu Rüstem
  kazandı bir kısmını Alp Er Tunga kazandı. (Şehnâme İran destanı olduğu için bunu
  olağan saymak gerekir.)  Bu savaşlar sürüp giderken, İran'ın, hükümdarı bulunan Keykâvus, oğlu Siyavuş'u
  ve Zaloğlu Rüstem'i gücendirmişti. Gücenmenin sonucu olarak şehzade Siyavüş
  kaçıp Alp Er Tunga'ya sığındı. Orada uzun zaman kaldı, hattâ Türk yiğitlerinden
  birinin kızıyla evlendi, Keyhüsrev adında da bir oğlu oldu.  Keyhüsrev büyüyünce, iranlılar onu kaçırıp hükümdar yaptılar. Keyhüsrev Zaloğlu
  Rüstem'i hoş tutup, gönlünü aldı ve Alp Er Tunga'nın üzerine gönderdi. Yine bir
  çok savaşlar oldu. Çoğunda Alp Er Tunga yenildi. Ve en sonunda Alp Er Tunga
  iyice yoruldu, ordusu dağıldı, askeri kalmadı. Tek başına dağlara çekildi.
  Orada, bir mağarada tek başına yaşadı. Fakat günün birinde izini keşfedip yerini
  buldular. Alp Er Tunga suya atlayıp kurtulmak istedi; fakat daha önce davranan
  Iran askerleri yetişip saldırdılar. Yiğitçe doğuştu ama ihtiyardı, yorgundu, tek
  başınaydı. Öldürdüler.  Daha önce de belirttiğimiz gibi, çok şuurlu bir Iran milliyetçisi olan
  Firdevsî'nin Zal Oğlu Rüstem'i ve diğer İran asker ve hükümdarlarını üstün
  görmesi, savaşların çoğunda Alp Er Tunga'yı yenik durumlara düşürmesi olağan
  karşılanmalıdır. Alp Er Tunga'mn çok büyük bir yiğit, üstün değerlere sahip bir
  Hakan olduğunu anlamak için bir Iran Destanında ne kadar değerli bir yer
  kapladığı düşünülmelidir. Firdevsî, kendi milletinin kahramanlarını
  değerlendirebilmek için ancak bir Türk Hakanını ölçü olarak aldıysa bu bile, Alp
  Er Tunga'mn nasıl bir destan yiğidi olduğunu gösterir. Gerçi Iran ve Turan
  savaşlarının önde gelen bir yiğidi olarak Alp Er Tunga gerçek kişiliğe de
  sahiptir; Firdevsî'nin Alp Er Tunga'yı seçişinde bu gerçek payı da muhakkak
  vardır ama aslında Alp Er Tunga, destanlara has kişiliği ile Firdevsî'yi etkisi
  altına almıştır.  Prof. Zeki Velidî Togan'a göre M.Ö. dördüncü yüzyıla kadar yaşamış olan ve M.Ö.
  yedinci yüzyılda Orta Tiyanşan çevresinin en güçlü devleti olarak gelişmiş
  bulunan, Hunlardan önceki büyük Türk Devleti Şu veya Saka adını taşımaktadır. Bu
  Türk imparatorluğu, birçok kavimler üzerinde egemenlik kurmuş olup Güney
  Rusya'yı da içine almak üzere Doğu Avrupa’ya kadar yayılmıştır. Bir kısım
  tarihçiler Doğu Avrupa bölümündeki sakalara İskit, Orta Asya ve Azerbaycan
  çevresindekilere Saka adını vermektedir. M.Ö. yedinci yüzyılda en güçlü ve en
  parlak devrini yaşamış olan bu Türk İmparatorluğunun Hakanı ise alp Er Tunga'dır.  Divan-ı Lugat-it Türk'te, Alp Er Tunga için söylenen ağıtlardan (Sagu) bazı
  parçalar kaydedilmiştir.  Bu parçalar bugünkü Türkçe söyleyişiyle şöyledir:  'Alp Er Tunga öldü mü?

  Kötü dünya kaldı mı?

  Felek öcünü aldı mı?

  Şimdi yürek yırtılır.  Feleğin silahı hazır

  Gizli tuzak kurdurur

  Beyler beyini vurdurur

  Kaçsa nasıl kurtulur?  Beyler atlarını yorup

  Kaygıdan çaresiz durup

  Beti benzi sararıp

  Sarı safrana döndüler.  Erler kurt gibi hıçkırdı

  Yaka bağır yırtıp durdu

  Acı ağıtlar çığırdı

  Yaş akar gözler kurur.  Gönlüm içinden yandı.

  Geçmiş zamanı andı.

  Geçen günler nerdedir?


 3. hiboa03
  Emekli
  OĞUZ KAĞAN DESTANI
  (İslami)


  Türklerin İslam Dinini kabul etmelerinden sonra, daha önceki sahifelerde ana
  hatları kısaca anlatılan Oğuz Kağan Destanı yeni baştan ve tamamen İslami
  akideler ve motifler üzerine işlenmiştir. Gerek öz gerekse muhteva bakımından,
  her iki rivayet arasında büyük farklar bulunmamaktadır. İslami akidelere göre
  yeniden düzenlenen bu ikinci destan, birincisinden sonra geçen zamanın bir kısım
  hadiselerini de işlediği ve Oğuz' un doğumundan öncesine bir başlangıç tesbid
  ettiği için ilgi çekici bir hüviyete bürünmüştür. Bu rivayetde, yeni bir dine ve
  bu dinin kültürünün tesirine giren bir milletin, daha önceki yaşayış tarzından,
  duyuş ve düşünüş sisteminden ayrılmamasını, büsbütün kopmak istememesi veya
  kopamaması açıkça belli olmakta ve o günlerini yeni düşünüş sisteMine göre
  ayarlamak isteyişi görülmektedir. Nitekim, bu rivayetde milletin, kendini Türk
  adıyla Hazreti Nuh' un oğullarından Yafes' e bağlayışı, İslami düşüncenin
  peygamberler mankıbesinde kendisine bir yer bulma çabasıdır.  Oğuz Kağan Destanının İslami rivayeti on üçüncü yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
  Bu yüzyıl tarihçilerinden Moğol Tarihçisi reşiddeddin Cami üt-Teva-rih adlı
  eserinden Fars diliyle; Ebul Gazi Bahadır Han ise, Şecer-i Terakime adlı
  eserinden Türkçe olarak destanı kaydetmiştir.  Destan  Peygamberlerden Hazreti Nuh' un oğlu Yafes' in Türk adında bir oğlu vardır. Türk
  Milletinin ceddi bu zattır.  Babası Yafes ölünce Türk, Isık Göl çevresinde yerleşir, ilk çadırı yapar ve
  Türkler ondan ve onun çocuklarından türer.  Fakat Türkler önceleri hak dinini bilmezler, puta tapmaktadırlar; Hak dininden
  çıkmış, sapıtmışlardır. Kara Han Türklere hakan olduğu çağda ise büsbütün
  azıtmışlar ve toptan kafir olmuşlardır.  Hal böyle iken Kara Hanın bir oğlu olur; aydan da güneşten de güzeldir. Üç gün
  üç gece ana sütü emmez. Üç gün üç gece anasının düşüne girer. Düşlerinde
  anasına:  -Hak dinine gir; Hak dinine girmezsen ben senin sütünü emmem, der.  Oğul bu, anası oğluna dayanamaz, müslüman olur. Kimseye de bir şey söylemez,
  müslüman olduğunu sezdirmez.  Kara Han, oğlu bir yaşına basınca, o zamanki Türk adeti üzere, bütün ülkeye
  haber salıp, şölenler verir. Şölende bir ara:  -Beyler ve şölen halkı düşünüp bir ad ararken çocuk dike gelir:  -Benim adım Oğuz' dur!.. diye bağırır. Herkes şaşırır.  Oğuz' un kendi kendine verdiği adı herkes kabul eder.  -Bundan daha güzeli olmazdı, derler.  Oğuz' un falına bakılır, çok uzun ömürlü olacağı, şanlar şerefler kazanacağı
  anlaşılır. Şölen biter, herkes evine, yurduna, yuvasına dağılacağı sırada çocuk
  Oğuz:  -Allah!.. diye bağırır.  Duyanların hepsi şaşırır, çocuğun ne dediğini anlamazlar. Çocuğun konuştuğu dili
  bilemezler.  Oğuz büyür. Evlenecek çağa geldiğinde babası Kara Han, oğluna, kendi küçük
  kardeşinin kızı Özhan' ı almak ister. Oğuz da buna razıdır ama, amcasının kızını
  bir köşeye çekip, eğer dinini kabul ederse kendisiyle evlenebileceğini aksi
  halde evlenmeyeceğini söyler. Oğuz' un amcasının kızı Özhan teklifi kabul etmez.
  Oğuz da onunla evlenmez, ondan ayrı yaşar.  Bir gün ava çıkar. Dönerken bir su kenarında en küçük amcası olan Gürhan' ın
  kızını görür, kızı sever, kanı kaynar. Onu da bir kçşeye çekip ve Hak dinini
  kabul etmesini Ulu Tanrıya iman eylemesini ister; dediklerini yaparsa kendisiyle
  evleneceğini de söyler. Kız:  -Senin yolun köötü yol değildir, kabul ediyorum; deyince Oğuz dönüp babasına
  gelir ve en küçük amcası Gürhan' ın kızıyla evlenmek istediğini anlatır. Büyük
  bir şölen sonunda evlenirler. Oğuz, karısını pek çok sever.  Ama bir gün Oğuz' un müslüman olduğu, doğarken müslüman doğduğu anlaşılır. Oğuz'
  un avda olduğu bir gün, babsı Kara Han, ülkesinin bütün ileri gelenlerini
  çağırıp meşveret kurar. Durumu anlatır. Herkes hiddetlenir ve kimse bu işi kabul
  etmez. Sonunda, Oğuz' un ardından adam gönderip o avda iken öldürtmeğe karar
  verilir. Fakat karısı kararı öğrenmiştir. Oğuz' u çok seven bir yiğidi haberci
  salar ve Oğuz' u durumundan haberdar eder.  Haberi olan oğuz, kendisine sadık kalan ve onu sevenleri etrafına toplar.
  Babasının üstüne yürür. Savaş olur. Oğuz galip gelir. Bu sırada nereden geldiği
  bilinmeyen bir ok Kara Han' ın yüreğine saplanır ve onu öldürür. Kara Han' ın
  ölümü üzerine de Oğuz, Han olur. Milletini Hak dinine davet eder, kabul edenler
  ülkede kalır, kabul etmeyenler ülkeden sürülür. Birliği kurar. Herkesi kendi
  bayrağının çevresinde toplar. Çürçitlerin üstüne yürür. Çok kanlı savaşlar olur.
  Sonunda taşınamayacak kadar ganimet elde edilir. Ordunun içinde Kanglı adında
  biri çıkıp Oğuz onun adını ondan gelen soya verir.  Savaşlar birbirini kovalar; savaşlar ulaşmak için yollar, dağlar, akar sular
  geçilir. Bu esnada ortaya çıkan her zorluğu akıllı bir kişi ortadan kaldırır ve
  duruma göre ad verilir, bu adlardan yeni soylar başlar.  Sonunda Oğuz Moğollarla savaşıp onlara da Hak dinini kabul ettirir. Daha bir çok
  ülkeler fethettikten sonra öz yurduna döner, yaşlı danışmanı Irkıl Ata' nın
  tavsiyesine uyarak, zaferlerinden dolayı Tanruya şükretmek için sayısız hayırlar
  yapar,ülkeleri imar edip şenlendirir, bağışlarda bulunur. 116 yıl hakanlık
  yapar. Sonunda Kurultayı toplayıp oğullarına nasihatlarda bulunur ve ülkesini
  altı oğlu arasında paylaştırır. Ondan sonra da ruhunu teslim eder.  KAYNAK:Türk Destanları-M.Necati Sepetçioğlu


 4. hiboa03
  Emekli
  OĞUZ DESTANI  1. ÖZELLİKLERİ

  Eski Türk tarihinde hükümdarların doğuşu,
  efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmışlardı.
  Hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp, gökten indirilir iken; elbetteki
  Oğuz-Kağan gibi, bütün Türk kaviminin atası olan kutsal bir kişinin
  menşeleri de, Tanrıya ve göğe bağlanacaktı. Eski Türklere göre herşeyi
  yaratan ve her varlığın sahibi olan tek kutsal şey, gökteki biricik
  Tanrı idi. Aslında göğün kendisi olan Tanrı değildi. Çünkü gök de, yer
  gibi, maddî birer varlık ve yüce Tanrı tarafından yaratılmış, dünyanın
  birer parçası idiler. Gök, bir tane idi ve dünyamızın üstünü, bir kubbe
  şeklinde kaplıyordu. Fakat bu kubbenin üstünde, daha bir çok gökler
  vardı. Ayın güneşin ve türlü yıldızlar ile burçların dolaştıkları, ayrı
  ayrı gökler, uzayın sonsuzluklarını kendi aralarında paylaşıyorlardı.
  Bütün bunların üstünde, bir gök daha vardı ki, bu gökte yaratıcı, büyük
  ve tek Tanrı oturuyordu. Eski Türkler, göğün katlarını üst üste koyma
  yolu ile saymamışlardı. Fakat sonradan, biraz da dış tesirler sebebi ile
  gökleri, yedi veya dokuz kat olarak tarif etmeğe başladılar.
  "Oğuz-Kağan destanına, Uygur çağından
  sonra, hafif dış tesirler girmeğe başladı":
  Göktürk çağında, eski Türk dini ile
  inançları, bozulmadan devam etmekte ve gittikçe de gelişmekte idi. Uygur
  devleti kurulup da, yeni bir çok dinler Türkler arasına girmeğe
  başlayınca, durum biraz daha değişti. Çünkü Uygurlar, çok daha önceleri
  Çin'in ortalarında gezmişler, ticaret yapmışlar ve birçok insanlarla
  karşılaşarak, konuşmuşlardı. "Bu dış ilişkiler, Uygurlara birçok yeni
  görüşler getirmiş ve onlarda, büyük dinlere inanmak ihtiyacını
  doğurmuştur." Ticaret, eski Türk savaşçılarının dini ile, pek
  bağdaşan bir meslek değildi. Eski Türk dini, disiplin, otorite ve
  savaşçılığı, herşeyden üstün tutuyordu. Halbuki tüccarlar, daha geniş ve
  rahat bir hayata sahip olmak zorunda idiler. İşte bunun içindir ki, bu
  zamana kadar Türkler göğe ve gökten gelen kutsallıklara inanırlar iken,
  Uygur çağında durum birdenbire değişiyordu. Uygurlar, köklerini
  Suriye'den alıp, İran'da gelişen Mani dinini aldıktan sonra, aya daha
  çok önem vermeye başladılar. Aslında ise Türklerde, kutsal olan en
  önemli şey, gökten sonra dünyamızı ışıtan güneş idi. "Uygurların,
  güneşten aya geçmiş olmaları, yeni bir düşüncenin başlangıcı gibi
  sayılabilirdi". Bu sebeple, Uygurlar çağında yazılmış Oğuz-Kağan
  destanlarında, eski Türklerin dedikleri gibi kutsal kişiler, artık "Göğün
  oğlu" değil; "Ayın oğulları" oluyorlardı. Oğuz-Kağan da "Ay
  Tanrı" nın bir oğlu idi. Destan, daha başlangıçta, şöyle başlıyordu:


  "Aydın oldu gözleri, renklendi ışık
  doldu,

  "Ay-Kağan'ın o gündü, bir erkek oğlu oldu!"


  Eski Türkler de iyi ve güzel olayları,
  aydınlık ve ışıkla anlatırlardı. Biz, nasıl yeni bir oğlu olan
  dostumuza, "Gözlerin aydın olsun" diyor isek, onlar da
  Oğuz-Kağan'ın doğuşu dolayısı ile, "Ay Kağan'ın gözleri aydın oldu,
  renklendi", diyorlardı.
  "Müslüman olmuş Oğuz Türklerinin
  destanları da, Türk mitolojisinin en eski motifleri ile dolu idiler":
  Fakat Türkler, çoktan müslüman olmuş ve
  İslâmiyetin ana prensiplerine gönülden bağlanmışlardı. Aslında ise,
  İslâmiyet ile eski Türk dini arasında büyük ayrılıklar da yoktu. Buna
  rağmen, eski Oğuz-Kağan destanları, elbetteki İslâmilyetin birçok
  inançları ile uygunluk gösteremeyecekti. Bunun içindir ki, İslâmiyetten
  sonra yazılan Oğuz-Kağan destanlarında, biraz daha değişiklik yapılmış
  ve İslâmiyete uydurulmuştu. İslâmiyeti kabul eden Türkler bizce
  Uygurlara nazaran, eski Türk an'anesini ve töresini daha çok
  korumuşlardı. Tabiî olarak biz Oğuz Türkleri üzerine, daha büyük bir
  önem veriyoruz. "Çünkü Oğuzlar, bütün Ortaasya ve Türk âleminin, en
  soylu ve en gelişmiş zümreleri idiler". Şehir hayatına çoktan
  başlamış olmalarına rağmen, eski Türk devlet teşkilâtı ile disiplini,
  onların ruhlarından henüz daha silinmemişlerdi. Bu sebeple Oğuz
  Türklerinin destanlarında, Uygurlarınkine nazaran, daha eski ve daha
  köklü motifler görüyoruz. İslâmiyetten sonraki Türk destanlarına göre, "Oğuz-Han'ın
  babası Kara-Han" idi. Oğuz Han'ın babasının, "Kara-Han" adını
  alması da boş değildi. Eski Türklerde, "Ak ve kara soylular ile halkı
  birbirinden ayıran, sembolik renkler" idi. "Ak-Kemik", Kağanlar
  ile, onların oğulları idiler. "Kara-Kemik" ise, halk tabakasından
  başka bir şey değildi. Diğer kitaplarımızda da her zaman söylediğimiz
  gibi, Türk halklarının "ak" ve "kara" şeklinde ayrılmış olmalarına
  rağmen, aralarında bir sınıf mücadelesi yoktu. Müslüman Türkler,
  Oğuz-Han'ın babasına "Kara-Han" diyorlardı. Çünkü kendisi Müslüman
  değildi. Müslüman olmak isteyen oğlu Oğuz-Han'a da engel olmak
  istemişti. Tabiî olarak bu fikirlerimiz tam ve kesin değildir. Fakat
  Türk tarihi ve an'aneleri hakkındaki bilgilerimiz, bizi bu sonuca doğru
  sürüklemektedirler. Oğuz Han Müslüman Türklere göre, babasından çok,
  an'anesine bağlıdır. Bu sebeple Oğuz destanını anlatmağa başlarlar iken,
  hemen şöyle derler:  Üç gün üç gece geçti, annesine gelmedi,


  Annenin memesinden, bir damla süt emmedi.

  Bana gelmedi diye, annesi ağlıyordu,

  Sütümü emmedi diye, kalbini dağlıyordu.

  Ağlayıp sızlıyordu, beşiğe dolanarak,

  Sütümü, az em diye, çocuğa yalvararak!


  2. TÜRK MİTOLOJİSİ VE KUTSAL ÇOCUKLAR


  Oğuz Han diğer Türk destanlarında olduğu
  gibi doğar doğmaz, bir olgunluk ve erginlik gösteriyordu. Annesi, henüz
  daha Müslüman olmamıştı. Annesine karşı, bu kırgınlığın sebebi de,
  bundan başka birşey olmamalıydı. Nitekim az sonra Oğuz Han annesi ile
  konuşmağa başlar ve ona şöyle der:  Ey, benim güzel annem, öğüdümü alırsan!


  Yüce Tanrı'ya tapıp, eğer hakkı tanırsan!

  O zaman memen alır, ak sütünü emerim!

  Bana lâyık olursan, adına anne derim!


  Oğuz-Kağan'ın annesi, henüz daha üç günlük
  beşikte yatan çocuğunun, böyle konuşup söyleşmeye başladığını görünce,
  ona kalpten bağlanır ve Tanrıya inandığını oğluna söyler. Müslüman
  Türklerin söyledikleri bu Tanrı, İslâmiyetin Allah'ından başka birşey
  değildi. Fakat aynı zamanda destanlar, zaman zaman bir "Gök Tanrısı"
  ndan da söz açıyorlar ve eski Türklerin, gerçek inançlarını açığa
  vurmaktan geri kalmıyorlardı. Eski Türklerde de "üç sayısı" ve "üç
  yaşında" olma önemli idi. Fakat Türk mitolojisinin en önemli sayısı
  "yedi" ile "dokuz" sayılarıdır. Müslüman Türklerin Oğuz
  destanlarında: "Oğuz-Kağan, üç gün içinde olgunlaşmıştı". Halbuki
  eski Altay destanlarında: "Çocuğun olgunlaşması için, yedi günün
  geçmiş olması gerekiyordu". Hatta çok güzel, şöyle bir Altay
  efsanesi de vardır:  Altay'da olmuş idi, bir çocuk doğmuş
  idi,

  Dünyaya gelir iken, nurlara boğmuş idi.

  Yedi kurtlar uçmuşlar, koku alıp koşmuşlar,

  "Çocuğu ver", demişler, uluyarak coşmuşlar.

  Annesi çok ağlamış, yüreğini dağlamış,

  Çocuk da dile gelmiş, yarasını bağlamış.

  Demiş: "Anne, sızlama! Oyala da, ağlama!

  "Yedi gün mühlet iste, işi bağla sağlama!"

  Yedi gün mühlet dolmuş, annenin benzi solmuş,

  Oğlan beşiği kırmış, bir civan yiğit olmuş.


  Bu Altay efsanesi mitolojinin ta
  kendisidir. Gerçi Oğuz-Kağan destanı da, bir mitolojidir. Fakat büyük
  devletler kurup gelişen Türk toplumları, onun içindeki akla uymayan
  motifleri ayıklamış ve gerçekçi bir şekle sokmuşlardı. Oğuz-Kağan
  destanında, göklerde dolaşıp, göğün çeşitli katlarını zaptetme ve türlü
  ruhlarla çarpışma, kutsal bir Hakandı. Fakat O, daha çok, bir insandı.
  İnsanlık özelliklerini taşımış ve insanların yaşadığı yeryüzünü
  zaptederek, Tanrı adına, idare etmeğe memur edilmişti. Az önce özetini
  yaptığımız Altay efsanesi dikkatle incelenince, daha birçok mitolojik
  motifler de ortaya çıkacaktır. Meselâ "Yedi kurt". "Büyük ayı
  burcu"nun, yedi yıldızında başka bir şey değildi. Çünkü Türklere
  göre: "(Büyükayı burcu'nun yedi yıldızı, kalın ve demir zincirlerle
  Kutup yıldızı'na bağlanmış, yedi azgın kurt idiler). Bir ara bu kurtlar,
  çocuğun atı ile tayını da alıp götürmek isterler. Bu savaşlar sırasında
  çocuk sıkışınca, akıllı ve kutsal buzağısı da ona yol gösterir ve başarı
  sağlamasına imkân verir. (Türklere göre 'Küçükayı burcu', iki at
  tarafından çekilen, bir arabadan başka birşey değildi.) Bu burcun
  etrafından dönen Büyükayı burcunun yedi kurdu, bu iki atı yakalayıp
  yemek isterler ve bunun için de gökyüzünde, durmadan onların etrafında
  dönerlerdi. (Altay efsanesine göre). Küçükayı burcu, çocuğun dostu ve
  yakını idi. Boğa burcu da, herhalde yine bu kahramanın buzağısından
  başka birşey olmamalıydı".

  Görülüyor ki, Oğuz-Kağan destanı
  birdenbire uydurulmuş ve yazılmış bir hikâye değildi. Onun kökleri,
  yüzyıllar önce inanılmış ve söylenmiş, Türk efsaneleri ile inançlarına
  dayanıyordu. Süzüle, süzüle, akla mantığa uymayan bölümlerin, gerçeğe
  uydurulması ile, bütün Türklerin malı olan Oğuz-Kağan destanı meydana
  gelmişti.
  3. OĞUZ - KAĞAN'IN DOĞUŞU


  "Oğuz-Kağan, kutsal bir şekilde
  doğmuştu":  Az önce, büyük Türk kahramanlarının, genel
  olarak kutsal bir şekilde doğduklarını söylemiştik. Elbette ki
  Oğuz-Kağan'ın da doğuşu da, kutsal ve fevkalâde bir şekilde olmalıydı.
  Nitekim Uygurların Oğuz-Kağan destanı, O'nun doğuşunu şöyle anlatıyordu:  Gök mavisiydi sanki, benzi bu
  oğlancığın!

  Ağzı kıpkızıl ateş, rengi bu oğlancığın!

  Al, al idi gözleri, saçları da kapkara,

  Perilerden de güzel, kaşları var ne kara!


  Oğuz-Kağan doğarken, benzinin rengi tıpkı
  gök mavisi gibi idi. Yüz, eski Türklere göre, insanın en önemli bir yeri
  idi. Utanç, kötülük ve hatta kutsallık bile, insanın yüzüne akseden
  özellikleri idiler. Kötü bir insanın yüzü, elbette kara idi. İyilerin de
  yüzleri, aktı. Ama kutsal insanların yüz rengi, gök mavisinden başka
  birşey olamazdı. Çünkü gök, Tanrı'nın oturduğu ve hatta bazan, Tanrı'nın
  kendisinden başka birşey değildi. "Oğuz-Kağan doğarken, yüzünün gök
  renkten olması, onun gökten geldiğini ve Tanrı'nın rengini taşıdığını
  gösteren bir belirti idi." Biz yanlış olarak Türklerin, "Gök Börü",
  yani gök kurt dedikleri kutsal kurda, bozkurt adını veregelmişiz.
  Aslında ise gök ile boz arasında büyük ayrılıklar vardır. Türklerin
  kutsal kurtlarının rengi de gök idi. Çünkü o Tanrı tarafından
  gönderilmiş bir elçiden başka bir şey değildi. Belki de Tanrı'nın ta
  kendisi idi. Tanrı, kurt şekline girerek Türklere görünüyor ve onlara
  başarı yolu açıyordu. Onun için de, kurdun rengi gömgök idi. Daha
  sonraları Türkler, gök rengini olgunluk, erginlik ve tecrübenin bir
  sembolü olarak görmüşlerdir.
  "Oğuz-Kağan'ın ağzı ateşe niçin
  benzetilmişti":

  Bugün Anadolu'da söylenen, "Gözleri
  Kanlı" deyimi de, bize çok şeyler ifade eder. O'nun gözlerinin al
  oluşu, daha doğrusu kan rengine benzemesi, Oğuz-Kağan'ın büyük
  bahadarlığının, bir özelliğinden başka bir şey değildi. Cengiz-Han da
  doğarken "avucunun içinde bir kan pıhtısı" tutuyordu. Bunu gören
  annesi ile babası şaşırmış ve hemen Şamanlara koşmuşlardı. Şamanlar ise,
  O'nun dünyayı zaptedeceğini ve büyük bir bahadır olacağını
  söylemişlerdi. Fakat Cengiz-Han çağı ile ilgili efsaneler, en eski Türk
  ve Ortaasya özelliklerini göstermiyorlardı. Elbetteki onların kökleri
  de, Türk mitolojisine dayanıyordu. Fakat Çin yolu ile, Moğollara birçok
  yabancı tesirler girmişti. Türklerde yeni doğan kahramanlar, avuçlarında
  bir kan pıhtısı tutmazlardı. Çünkü biraz da, eski Hint mitolojisinin
  motiflerinden biri idi. "Türklerin kahramanlarının gözleri, kırmızı
  ve kızıldır." Çinde de, bu vardır. Fakat Çin kahramanlarının gözleri
  yalnız kırmızı olmakla kalmazlar, aynı zamandan cam gibi de parlarlardı.
  Çinliler, "Büyük bir Göktürk Kağanı Mohan Kağan'dan söz açarken, onun
  da yüzünün kıpkırmızı ve gözlerinin cam gibi parladığını"
  söylüyorlardı. Herhalde Mohan-Kağan, acayip bir fizyonomiye sahip
  değildi. Fakat 20 sene müddetle, bütün Çin'i korkutmuş ve diz çöktürmüş
  bir hükümdardı. Eski Türkler, kırmızı renk için genel olarak "al" sözünü
  kullanırlardı. Fakat bu söz sonradan, biraz da manevi bir anlam almıştı.
  Nitekim loğusaları basan ve kötülük yapan, "Albastı" da, yine bu
  rengi taşıyordu. Altay Türkleri, büyük kurt sürülerini idare edip,
  köylere korkunç zararlar veren kurtlara da, zaman, zaman, "al-börü"
  derlerdi. Bu allık, kurdun veya albastı gibi ruhların renginden dolayı
  değil; daha çok, onların korkunç zararlar vermesinden ileri geliyordu.
  Çünkü onlar güçlü ve kudretli idiler. Tıpkı yeryüzünü zapteden ve kendi
  egemenliği altında toplayan Oğuz-Kağan gibi.
  "Oğuz-Kağan'ın yüzünün rengi gök
  mavisi, gözleri de al, yani kırmızı idi".
  Bazıları al sözünü, "ela" şeklinde
  anlamak istemişlerdi. Fakat tabiî olarak, bunun aslı yoktur. Çünkü, "Oğuz-Kağan'ın
  saçları da kara" idi. Sarı değil. Bu sebeple gözlerinin elâ olmasına
  da, hiçbir sebep yoktu.
  4. OĞUZ - KAĞAN'IN ÇOCUKLUĞU
  "Türk mitolojisinde kahramanlar, 'üç'
  veya 'yedi' günde konuşurlardı":

  Az önce, Müslüman olmuş Türklerin
  Oğuz-Kağan destanlarından söz açarken, Oğuz-Kağan'ın üç günde konuşmağa
  başladığını belirtmiştik. İslâmiyetin tesirleri görülmeyen, Uygurca Oğuz
  Kağan destanında da, aynı şeyleri görüyoruz. Ama, yukarıda da dediğimiz
  gibi, eski Türk efsanelerinde büyük kahramanlar çoğu zaman "Yedi günde
  kendilerine gelir ve kırk gün sonra da bir delikanlı gibi hayata
  başlarlardı". Nitekim Uygurların Oğuz Destanı, Oğuz'un küçüklüğünü şöyle
  anlatıyordu:  Geldi ana göğsünü, aldı emdi sütünü,

  İstemedi bir daha, içmek kendi sütünü.

  Pişmemiş etler ister, aş yemek ister oldu,

  Etraftan şarap ister, eğlenmek ister oldu.

  Ansızın dile geldi, şiirler düzer oldu,

  Aradan kırk gün geçti, oynaşır, gezer oldu.


  "Türkler yemeklerini, ilk çağlardan
  beri pişirerek yerlerdi":
  Türkler herhalde, tarihten çok önceki
  çağlarda bile, yemeklerini pişirerek yemeğe başlamışlardı. Nitekim,
  Göktürklerin Çin kaynaklarında bulunan ilk efsaneleri de, "İlk Türk
  Atasının, ateşi icât ettiğini ve yemekleri pişirmeği öğrettiğini,"
  söylüyordu. Sibirya'nın tundralarında yaşayan geri halklar, Türklere
  nazaran çok daha sonraki çağlarda yemeklerini pişirip, yemeği
  öğrendiler. Nitekim, Fin'lerle Macar'ların ataları olan Batı
  Sibiryalılar, kendi atalarının çiğ et yediklerini söylerler ve bununla
  öğünürlerdi. Onlar, daha güneylerindeki Ortaasya Türk halklarına, "yemeklerini
  pişirenler" derler ve kendilerini, onlardan ayırırlardı. Gerçi bu
  Sibirya halkları da, sonradan yemeklerini pişirmeğe başlamışlardı. Ama,
  zaman zaman bu eski hatıraları yadetmek için "çiğ et yeme törenleri"
  yapmağı da, ihmal etmezlerdi. Türk mitolojisinde, Türk çiğ et yediğine
  dair, elimizde hiçbir delil yoktur. Ama büyük kahramanlar, o kadar
  korkunç idiler ki, zaman zaman çiğ et bile yerlerdi. Onun için
  Oğuz-Kağan'ın, çiğ et istemesinin sebebi de, bundan ileri geliyordu.
  "Oğuz-Han'ın vücudu, güçlü ve korkunç
  hayvanlara benzetilirdi":

  Dede Korkut masallarında da büyük
  kahramanların yürüyüşü, arslanlara benzetilmiş ve vücut yapıları da,
  korkunç hayvanlar gibi anlatılmışlardı. Oğuz-Kağan destanında da, az da
  olsa bunları görmüyor değiliz. Uygurların Oğuz destanı, Oğuz-Kağan'ın
  şeklini, şöyle anlatıyordu:  Öküz ayağı gibi, idi sanki ayağı,

  Kurdun bileği gibi, idi sanki bileği.

  Benzer idi omuzu, ala samurunkine,

  Göğsü de yakın idi, koca ayınınkine!  Destana göre, Oğuz'un elleri ve pençesi,
  ayının büyük ve güçlü pençesini andırıyordu. Ama kurdun bileği başka
  idi. Kurt, yeryüzündeki hayvanlar içinde, koşma bakımından, en dayanıklı
  hayvandı. Bir türlü yorulma bilmezdi. Bileği ince idi. Fakat o ince
  bilekli kurdun pençesi korkunçtu. Bir samur büyüklüğündeki, kıllı
  omuzlar ve ayının göğsü gibi, gergin ve şişkin ğögüsler, Oğuz-Kağan'ın
  bir insan olarak ne derece güçlü olduğunu anlatmağa yarayan sözlerdi.
  "Oğuz-Kağan'ın vücudu niçin "tüylü"
  idi":
  Eski Türkler, "ilk insanın, tüylü
  olduğuna inanırlardı." Altaylarda yaşayan birçok efsanelerde, bu
  konu ile ilgili, sayısız örneklere rastlıyoruz: "Tüylere kaplı olan
  ilk insan, Tanrı'ya karşı günah işlemiş ve bundan dolayı da tüyleri
  dökülmüştü. Tüyleri dökülünce de insanoğlu, bir türlü hastalıktan
  kurtulamamış ve ölümsüzlüğü elinden kaçırmıştı. (Bir söylenişe göre)
  Tanrı, insanı yaratırken şeytan gelmiş ve insanın üzerine tükürerek, her
  tarafına pislik içinde bırakmıştı. Tanrı da, insanın dışını içine, içini
  de dışına çevirmek zorunda kalmıştı. Bu suretle insanın içinde kalan
  şeytanın pisliği ve tüyler, insanoğlunun ruhunu ve ahlâkını kötü
  yapmıştı. İnsanın gerçi dışı, Tanrı yapısı idi ve güzeldi ama; içi
  şeytan tarafından kirletilmiş ve şeytana benzer, bir özelliğe bürünmüştü".
  Bu sebeple Oğus destanında, bu çok eski Türk inançlarının izlerini de
  buluyoruz. Çünkü Oğuz-Kağan, bizim gibi tüysüz değil; her tarafı
  kıllarla dolu ve fevkalâde bir yaratıktı:  Bir insan idi fakat, tüyleri dolu idi,


  Vücudu kıllı idi, çok uzun boylu idi.

  Güder at sürüleri, tutar, atlara biner,

  Daha bu yaşta iken, çıkar, avlara gider.

  Geceler günler geçti, nice seneler doldu.

  Oğuz da büyüyerek, bir yahşi yiğit oldu!


  5. OĞUZ - KAĞAN'IN GENÇLİĞİ

  Türk mitolojisinde büyük kahramanların,
  çocukluk ile gençliğini birbirinden ayıran, bazı önemli, çağlar vardı.
  Altay efsanelerinde bu çağ, daha çok "Ad koyma" töreni ile
  başlardı. Adı olmayan bir çocuk, henüz daha yetişkin bir genç ve
  kahraman sayılmazdı. Bir gencin ad alabilmesi de, kolay bir iş değildi.
  Elbette adsız bir insan olamazdı. Her çocuğa Türkler, doğuşundan
  itibaren bir ad verirlerdi. Fakat bu ad, onun gerçek adı ve ünvanı
  sayılmazdı. Hatta Türkler kahramanlarına, her yeni bir başarı üzerine,
  yeni bir ad daha verirlerdi. Daha yüksek bir rütbeye terfi eden kimseler
  bile, yeni memuriyet unvanı ile beraber, ayrıca bir ad da alırlardı. Bu
  sebeple Çin kaynakları, bu bakımdan bize bir çok güçlükler
  çıkarmışlardır. Meselâ, büyük bir komutan veya Kağan'ın, bir gençlik adı
  vardır. Geçliğinde büyük şöhret elde eden bu komutanlar, Çin
  kaynaklarında çoğu zaman, gençlik adları ile adlandırılırlardı. Zaman
  zaman bunlar, bazı savaşlar dolayısı ile yeni ünvanlar alırlardı. Fakat
  Çin kaynaklarında bu Türkler, gençlik ve olgunluk adları ile geçince,
  tarihçeler için, kimin kim olduğunu anlamak, adetâ çok güç bir hale
  girer. Bu sebeple Oğuz Han'ında, gerçek bir ad ve unvan alabilmesi için,
  büyük bir kahramanlık ve başarı göstermesi lâzımdı. Eski Türk tarihinde
  de, "Baş kesmeyen ve kan dökmeyen" şehzadelere, gerçek adları
  verilmezdi.
  6. OĞUZ'UN BİR GERGEDAN ÖLDÜRMESİ
  "Oğuz korkunç bir gergedan öldürerek,
  erginliğini ispat etmişti":
  Bunun içindir ki, Oğuz-Kağan, insanları ve
  sürüleri yiyen bir gergedanı öldürür ve milletini, büyük bir belâdan
  kurtarır. Eski Türkler, karanlık ve sık ormanlara da saygı gösterir ve
  hatta onlara tapılanırlardı. Türk tarihinde, yeni tahta çıkan
  hükümdarların, bir orman dikerek, kendi adlarına yetiştirdikleri de
  görülmemiş değildir. Nitekim Oğuz-Kağan destanında da, Oğuz'un yurdunun
  yanında büyük bir orman ve içinde de bir "gergedan" yaşardı.
  Destan bu olayı şöyle anlatıyordu:  Bir büyük orman vardı, Oğuz yurdundan
  içre,

  Ne nehir ırmaklar, akardı bu orman içre.

  Ne çok av hayvanları, ormanda yaşar idi,

  Ne çok av kuşları da, üstünde uçar idi.

  Ormanda yaşar idi, çok büyük bir gergedan,

  Yer idi yaşatmazdı, ne hayvan ne de insan!

  Basardı sürüleri, yer idi hep atları,

  Yokluk verir insana, alırdı hayatları!

  Vermedi hiçbir zaman, insanoğluna aman!  Hepimiz biliyoruz ki, Ortaasya'da
  "gergedan" yoktu. Türklerin gergedan görmüş olmaları da, pek ihtimal
  dahilinde değildi. Ama gergedanın, çok korkunç bir hayvan olduğu
  kulaktan kulağa, Ortaasya'ya kadar gelmiş ve Türk mitolojisinde de
  gerekli yerini almıştı. Gergedanın yaşadığı bölgeler, Çin'e yakın olan
  bölgelerdi. Fakat Çinliler de gergedanın esas şeklini bilmiyorlardı.
  Çinlilere göre, "Gergedan, burnunun ucunda sivri boynuzu bulunan, bir
  geyikten başka birşey değildi". Ama gergedan, Çin'de büyük bir öneme
  sahipti. Çünkü Çin İmparatorları ile büyük komutanlar, zırhlarını
  gergedan derisinden yaparlardı. Bu bakımdan onlar gergedanın derisini ve
  dolayısı ile, bu hayvanın büyüklüğünü de tasavvur edebiliyorlardı.
  Gergedan motifi bakımından Türk mitolojisine, Çin tesirleri de
  olabilirdi. Fakat gergedanla ilgili bilgiler Türklere daha çok Batı
  Türkistan ve Hindistan yolu ile gelmişti. Türkler gergedana "kıyant"
  derlerdi. Bu söz de, Hindistan ile Batı Türkistan'da yayılmış bir
  deyimdi. Oğuz-Kağan, kendi milletine bu kadar zarar veren gergedanı
  duyunca, onu avlamak ister ve yola çıkar. Destan Oğuz'un yıla çıkışını
  şöyle anlatıyordu:  Oğuz-Kağan derlerdi, çok alp bir kişi
  vardı,

  Avlarım gergedan: diye o yere vardı.

  Kargı, kılıç aldı, kalkan ile ok ile,

  Dedi: "Gergedan artık, kendisini yok bile!

  Ormanda avlanarak bir geyiği avladı,

  Bir söğüt dalı alıp, bir ağaca bağladı.

  Döndü gitti evine, sabah olmadan önce,

  Tam tan ağarıyordu, geyiğine dönünce,

  Anladı ki gergedan, geyiği çoktan yuttu,

  Geyiğin yerine de, büyük bir ayı tuttu.

  Belinden çıkararak, altın bakma kuşağı,

  Ayıyı astı yine, o ağaçtan aşağı,


  Tabiî olarak efsaneye göre, gergedan ayıyı
  da yutmuştu. Çok iyi biliyoruz ki gergedan, otla geçinen bir hayvandır.
  Halbuki gergedanı yakından tanımayan Türkler, onun et yediğini
  zannediyorlardı. Çünkü onlara göre, bütün korkunç hayvanlar et yerler ve
  etle beslenirlerdi. Oğuz'un belindeki kuşağı altındı. "Kuşak, Türkler
  için çok önemli bir hükümdar sembolüdür". Çünkü her hükümdarın
  belindeki kemerin altın olması, onun hükümdarlığını gösteren bir sembol
  ve belirti idi. Oğuz-Kağan, daha gençliğinde bu kuşağı kuşanmış ve
  hükümdarlığa hazırlanmıştı. Öyle anlaşılıyor ki Oğuz-Kağan gergedana
  büyük bir tuzak kurmuş ve onu, bu yolla avlamak istemişti. Fakat
  gergedan, her defasında bu tuzağa düşmeden, gelip, avını almasını
  bilmişti. Bunun için Oğuz, başka yol görmemiş ve bizzat kendisi,
  gergedanın karşısına çıkarak, onu öldürmek zorunda kalmıştı. Destan bu
  korkunç vuruşmayı da, şöyle anlatıyordu:  Yine sabah olmuştu, ağarmıştı çoktan
  tan,

  Oğuz baktı ki almış ayısını gergedan.

  Artık bu durum onu, can evinden vurmuştu,

  Ağaca kendi gidip, tam altında durmuştu!

  Gergedan geldiğinde, Oğuz'u görüp durdu,

  Oğuz'un kalkanına, gerilip bir baş vurdu!

  Kargıyla gergedanın, başına vurdu Oğuz!

  Öldürüp gergedanı, kurtardı yurdu Oğuz!

  Keserek kılıcıyla, hemen başını aldı,

  Döndü gitti evine, iline haber saldı!


  "Altay Türk efsanelerindeki
  kahramanlar da, boynuzlu" canavarlar öldürürlerdi":


  Oğuz-Kağan'ın korkunç bir canavar
  öldürerek, kendi yurdunu kurtarması, Türk mitolojisinin ilk ve son
  motifi değildir. Bu motif, dışarıdan gelmiş bir tesire de bağlanamaz.
  Gerçi Türkler gelişip yayıldıktan sonra, "gergedan" gibi korkunç
  hayvanların bulunduğunu da duymuşlar ve efsanelerini bu yeni bilgilere
  göre anlata gelmişlerdi. Fakat bu olayın kökleri, çok eski Türk
  inançlarından ve efsanelerinden geliyordu. Nitekim, Altay efsanelerinde
  de, buna benzer olaylar görüyoruz. Bu efsanelerdeki kahramanların,
  öldürdükleri canavarlar da, "boynuzlu" idiler. Bu efsanelerden
  birini, çok kısa olarak özetleyip, aşağıda verelim:  Yedi gün geçmişti ki, oğlan başladı işe,


  Demir beşiği kırdı, kendini attı dışa.

  Yedi dağı dolaştı, yedi geyik avladı,

  Boynuzlarını yonttu, birbirine bağladı.

  Öyle bir yay yaptı ki, kirişsiz olmaz idi,

  Böyle büyük yaya da, her kiriş uymaz idi.

  Duydu bir hayvan varmış, çok büyük bir canavar!

  "Bari gideyim", dedi, "Belki derisi uyar!"

  Oğlan göklere gider, devlerle de savaşır,

  Büyük bir dağa çıkar, canavara ulaşır,

  Bu ne müthiş hayvandı, bir dağa yaslanmıştı,

  Bir dağa da yatmıştı, upuzun uzanmıştı.

  Oğlana bakaraktan, sanki göz kırpıyordu,

  Uzun boynuzlarıyla, gökleri yırtıyordu!  Bu Altay efsanesi, tam bir mitolojidir.
  Çünkü efsanenin kahramanı, atı ile göklerde uçar ve göğün katlarını
  gezerek, canavarı aramağa koyulur. Oğuz-Kağan destanındaki canavar, Oğuz
  yurdunun hemen yanındaki bir ormanda yaşamaktadır. Altay efsanesindeki
  canavar ise, göklerin derinliğindeki, efsanevî dağların ve göllerin
  içinde yaşar.
  "Müslüman Türkler, Oğuz-Kağan'ın
  gençliğini mitolojiden kurtarmak istemişlerdi":

  Müslüman Türkler, Oğuz-Han'ın ad alması
  için, böyle bir kahramanlık yapmasını gerekli görmemişlerdi. Oğuz-Han,
  kendi adını kendi vermiş ve bütün Oğuz milleti de, onun bu arzusuna
  uymuşlardı. Efsaneler, onun ad alışını şöyle anlatıyorlardı:  Büyük toy yapılırdı, eski Türk âdetince,


  Böyle ad seçilirdi, çocuğun kudretince,

  Kara-Han atlar kesti, Oğuz ad bulsun diye,

  Çağırdı hep Türkleri, yurdu şen olsun diye.

  Oğuz-Han birden bire, adım Oğuz'dur dedi,

  Beklemedi kimseyi kendi adını verdi,

  Ne kadar Türk var ise, hepsi şaşa kaldılar,

  Bu Tanrı sözü deyip, buyruğa katıldılar.  Bundan da anlaşılıyor ki Oğuz-Han'ın daha
  çok küçük yaşta iken kendi adını koyması, milletince bir Tanrı buyruğu
  gibi kabul edilmişti. Daha sonraki Türk efsanelerinde olduğu gibi
  burada, gök sakallı bir ihtiyar görülmüyordu. Oğuz-Han, Tanrının
  gönderdiği gök sakallı elçilerin yerine bizzat geçmiş ve kendi adını,
  kendisi vermişti. Daha sonraki Oğuz destanının parçaları sayılan "Dede
  Korkut" hikâyelerinde, çocukların adları, genel olarak "Dede
  Korkut" un kendisi tarafından verilirdi. Anadolu Masallarında ise
  gök sakallı ihtiyarlar ile "Hızır" ın ve hatta "Dede Korkut"
  yerine, ihtiyar dervişler geçmişlerdi.
  7. OĞUZ KAĞAN'IN EVLENMESİ

  Müslüman Türkler Oğuz Kağan'ı, normal bir
  insan gibi kabul etmişler ve onu, öylece evlendirerek, bir yuva
  kurdurmuşlardı. Halbuki İslâmiyetin tesirleri görülmeyen Oğuz
  destanlarında, durum daha başkadır. Uygurların Oğuz destanına göre Oğuz
  Kağan, "Gökten inen göğün kızı ve yerdeki bir ağaç koğuğundan çıkan,
  yerin kızları ile evlenmiş" ve bu yolla soyunu meydana getirmişti.
  Burada artık Oğuz-Kağan destanı, bir destan değil; daha çok, gerçek bir
  mitoloji halinde idi. Öyle bir mitoloji ki, Türklerin dünya görüşlerini,
  uzay anlayışlarını ve dolayısı ile, Cihân hakimiyeti hakkındaki düşünce
  ve isteklerini, hep kendisinde topluyordu. Oğuz-Kağan, mitolojik bir
  Türk hükümdarı idi. Yeryüzünü zaptetmiş ve büyük bir devlet kurmuştu. Bu
  olay, tıpkı bir tarih gibi anlatılıyordu. Aynı zamanda destanda, bir
  hikâye çeşnisi de vardı. Ama Oğuz destanı, Binbir Gece Masalları gibi,
  hayal mahsülü ve uydurulmuş, bir masal değildi. Oğuz-Kağan destanı,
  Türklerin düşünüş, inanış ve binlerce seneden beri gelişerek, olgunluğa
  erişmiş fikirlerinin, bir özeti gibi idi. Fikirler, düşünceler ve
  semboller, tarih olayları ile anlatılmışlardı. Oğuz-Kağan da, hatunları
  da, çocukları ve akınları da, hepsi birer sembolden başka şeyler değil
  idiler. Oğuz-Kağan'ın gökten inen kızla evlenişini, Uygurların destanı
  şöyle anlatıyordu:


  OĞUZ'UN, GÖĞÜN KIZI İLE
  EVLENMESİ

  Oğuz-Kağan bir yerde, Tanrıya
  yalvarırken,

  Karanlık bastı birden, bir ışık düştü gökten,

  Öyle bir ışıktı ki, parlak aydan, güneşten.

  Oğuz-Kağan yürüdü, yakınına ışığın,

  Gördü, oturduğunu ortasında bir kızın.

  Bir ben vardı başında, ateş gibi ışığı,

  Çok güzel bir kızdı bu, sanki Kutup yıldızı!.

  Öyle güzel bir kız ki, gülse, gök güle durur!

  Kız ağlamak istese, gök de ağlaya durur!

  Oğuz kızı görünce, gitti aklı beyninden,

  Kıza vuruldu birden, sevdi kızı gönülden.

  Kızla gerdeğe girdi, aldı dilediğinden!  Eski Türklere göre, hem gök ve hem de yer,
  kutsal idiler. İran'da ve Avrupa mitolojisinde olduğu gibi, yer
  kötülüğün ve fenalığın bir sembolü değildi. Ama gök, yerden daha önemli
  idi. Bu sebeple Oğuz-Kağan ilk önce, gökten inen kutsal kızla
  evlenmişti. Daha sonraki Altay efsanelerinde de, buna benzer motifler
  görüyoruz. "Altay dağlarının vadilerine sıkışmış kalmış olan bu
  Türkler, büyük devlet kuramamışlardı. Onların, ne Kağanları ve ne de
  hükümdarları vardı. Bu Türkler arasında, kağanların yerlerini, Şamanlar
  alıyorlardı". Çünkü, cemiyet içinde söz ve güç sahibi olanlar,
  Şamanlar idiler. Bu sebeple Şamanların soyları da, eski Türk Kağanları
  gibi kutsal ve gökten geliyorlardı. Bu efsaneye göre: "Şamanların
  atası olan büyük bir Şaman, gökle yerin kızı ile evlenmiş ve onlardan,
  Altay Şamanları türemişti. (Bazıları da), gökle suların kızları ile
  evlenmişlerdi". Bütün bunlar bize gösteriyor ki, belirli mitoloji
  motifleri, her bölgeye ve çağa göre değişiyorlar; fakat ana
  özelliklerini kaybetmiyorlardı. Bundan sonra da Oğuz-Kağan, yerin kızı
  ile evlenir. Destanlar, Oğuz-Han'ın bu ikinci hatunu buluşunu da, şöyle
  anlatırlar:


  OĞUZ'UN, YERİN KIZI İLE
  EVLENMESİ

  Ava gitmişti birgün, ormanda Oğuz-Kağan:


  Gölün tam ortasında, bir ağaç gördü yalnız,

  Ağacın koğuğunda, oturuyordu bir kız.

  Gözü gökten daha gök, sanki Tanrı kızıydı,

  Irmak dalgası gibi, saçları dalgalıydı.

  Bir inci idi dişi, ağzında hep parlayan,

  Kim olsa şöyle derdi, yeryüzünde yaşayan:

  "Ah! Ah! Biz ölüyoruz! Eyvah, biz ölüyoruz!"

  Der, bağırıp dururdu! Tıpkı tatlı süt gibi, acı kımız olurdu!

  Oğuz kızı görünce, başından aklı gitti,

  Nedense yüreğine, kordan bir ateş girdi.

  Gönülden sevdi kızı, tuttu aldı elinden,

  Kızla gerdeği girdi, aldı dilediğinden.  "Bir gölün ortasında bulunan adalar",
  Türk mitolojisinin en önemli motiflerinden biridir. Uygurların Türeyiş
  efsanelerinde ise bu kutsal adacık, iki nehrin kavuştuğu bir yerde
  bulunuyordu. Oğuz-Han destanındaki Kıpçak Bey'de, "Göl ortasında
  bulunan bir adacıkta ağaç kovuğunda doğmuştu". Ağaç, köklerini
  yerden alıyor ve kimbilir yerin ne kadar derinliklerine kadar
  inebiliyordu. Bu sebeple bereketin sembolü olan ağaç, yerin soylarını da
  temsil edeyordu. Destan, "Ğögün kızını Kutup yıldızına benzetirken,
  yerden gelen kızın saçlarını ise, ırmak dalgaları gibi"
  gösteriyordu. Göğün kızı göğe, yerin kızı da yere benziyordu.
  "Müslüman Türkler, Oğuz-Kağan'ı normal
  bir insanmış gibi evlendiriyorlardı":


  İslâmiyeti kabul etmiş olan Türkler ise,
  daha başka türlü düşünüyorlardı. Onlar Oğuz-Han'ı, normal bir insan
  olarak kubul ediyorlar ve kendi fikrine uygun, bir kız alıyor gibi
  gösteriyorlardı. Oğuz-Han, iki amcasının da kızını almış; fakat onları
  yola getirip, müslüman edememişti. Bunun üzerine, her iki karısının da
  yüzüne bakmamış ve onlara elini bile değdirmemişti. Üçüncü amcasının
  kızı, diğerlerine nazaran daha çirkindi. Fakat küçüklüğünden beri,
  Oğuz-Han'ı bütün kalbi ile seviyordu. Oğuz, en sonunda bu kıza getmiş,
  içini açmış ve müslüman olduğu takdirde, kendisi ile evleneceğini
  söylemişti. Bu teklifi çoktan beri bekleyen kız, ağlayarak Oğuz'a bakmış
  ve şöyle demişti:  Ben ne Allah tanırım, ne de Tanrı
  bilirim!

  Senin sözün buyruktur, hep peşinden gelirim!

  Sen ne dersen o olur, fermanından çıkamam!

  Sen var iken başımda, başkasına bakamam!
  Oğuz bunu duyunca, çok sevinmiş ve artık
  kaygısı dinmişti. Bunun üzerine kıza, Tanrıya inanmasını söyleyerek,
  şöyle demişti:  Ey, sevgili hatunum! Benim ey eşsiz
  eşim!

  Gönlümde ebediyen, yanacak ey ateşim!

  Tanrının birliğinde, bir defa iman getir,

  Sev onu! Varlığıma, seninle bir can getir.  Kız Oğuz Han'ın bu sözü üzerine Tanrıya
  inandığını söyleyerek artık müslüman olmuştu:  Sözünü kabul ettim, senin yoluna geldim!


  Tanrının birliğiyle, canımı sana verdim!  Müslüman olan Türklerin, eski
  Oğuz-Kağanlarından ve onun destanlarından vazgeçemeyerek, yeni olarak
  düzdükleri bu hikâyeler, aslında en eski Türk mitolojisinin ana
  çizgileriyle bir benzerlik göstermiyorlardı. Fakat ne yapsınlar ki,
  onlar da müslüman olmuşlardı ve müslümanlığı, yalnızca X. yüzyılda
  değil; ta Oğuz Han zamanından beri tanıdıklarını ve bildiklerini
  göstermek istiyorlardı. Müslüman tarihçiler, Oğuz-Han'ın yaşadığı çağlar
  hakkında da, bize bazı bilgiler verirler. Meselâ Hiveli meşhur Ebul Gazi
  Bahadır Han'a göre Oğuz-Han, zamanımızdan 5000 sene önce yaşamıştı. "En
  önemli nokta da şu idi ki, Ebul Gazi Bahadır Han Oğuz-Han'ı, İran'ın en
  eski atalarından daha önceye koyuyor ve Türkleri, bir millet olarak
  İran'lılardan daha eski tutuyordu. Bu efsaneler Türklerin, İslâmiyeti ve
  Allah'ı, 5000 sene önceleri ve hatta insanlığın ilk yaratılış
  sıralarında tanıdıklarını, söylemek istiyorlardı". Henüz daha
  müslümanlığın ne demek olduğunu bilmeyen Türkler "Allah" sözünden
  habersiz idi. Eski Türk tarihçilerine göre, "Allah" sözünün
  manasını anlamayan Türkler, Oğuz-Han'ın şiir okuduğunu veyahut da şarkı
  söylediğini zannederlermiş. Bunlar da, Müslüman Türkler tarafından, bir
  Türk olarak uydurulmuş, düzenlenmiş ve geniş halk kitleleri arasında
  yayılmış hikâyelerdi.
  Öyle anlaşılıyor ki Türkler, İslâmiyetin
  öncülüğünü, Araplara ve hatta Peygambere bile vermek istemiyorlardı. Bu
  duruma göre, "Oğuz-Han Türklerin ilk ve en eski peygamberleri
  oluyordu. Gerçi bu da, İslâmiyetin esaslarına aykırı idi. Fakat Türk
  kitlelerinin, milliyet ve üstünlük hislerini göstermesi bakımından
  bizler için bir önem taşıyordu".
  8. YER VE GÖK VARLIKLARININ OĞUZ'UN
  OĞLU OLMALARI
  "Gök ve yerin türlü varlıkları,
  Oğuz-Han'ın oğulları oluyorlardı":
  Oğuz-Han, "gökten bir ateş gibi, ışık
  hâlesi içinde inen göğün kızı" ile evlendikten sonra, üç oğlu
  olmuştu. Bu oğullarının adları, "Gün-Han", "Ay-Han" ve "Yıldız-Han"
  koyması, bize çok şey ifade eder. Zaten göğün belli başlı varlıkları,
  güneş, ay ile yıldızlar idiler. Ağaç koğuğunda bulduğu yerin kızından
  da, yine üç oğlu oluyordu. Bunların adını da "Gök-Han", "Dağ-Han"
  ve "Deniz-Han" koyuyordu. Burada Türk mitolojisi ile Türk düşünce
  düzeninin, çok önemli bir meselesi ile karşılaşıyoruz. Yerin kızından
  doğan çocuklardan birinin adı "Gök-Han" idi. Ayrıca "Gök-Han"
  yerin kızının çocuklarının, en büyüğü idi. Yerin kızından, "Gök-Han"
  ın doğmuş olması, ilk bakışta bizi şaşırtıyordu. Halbuki bu kitapta sık
  sık söylediğimiz gibi gök kubbesi, aslında Türklerce, maddî bir varlık
  gibi düşünülüyordu. Türkler gök kubbesini uzaydan ayrı düşünüyorlardı.
  Asıl gök, güneş ve ay ile yıldızların dolaştıkları, uzay idi. Eski
  Göktürk kitabelerinde de söylendiği gibi: Tanrı, gök ile yeri
  yarattıktan sonra, ikisi arasında da, insanoğlunu yaratmıştı. Yer ile
  göğü yaratan Tanrı, gök kubbesinin üstünde ve sonsuz feza içinde
  bulunuyordu. Eski Türkler göğe, "Tengri" derlerdi. "Tengri", hem
  "gök" ve hem de "Yüce-Tanrı" anl----- geliyordu. Ama onlar, gök
  kubbesini anlatmak isterlerken, "Kök Tengri" derler ve böylece,
  gök kubbesini, esas büyük Tanrıdan ayırırlardı. Bu çok eski Türk
  düşüncesinin izlerini, Oğuz destanında da, bulmamız bizi
  sevindirmektedir. "Çünkü, Türk düşünce düzeni, yüzyıllar boyunca
  değişmemiş ve ana çizgileriyle üç kıt'a üzerinde yaşamıştı".


  Burada önümüze çok önemli bir mesele de
  çıkmaktadır: bazılarına göre, "Gün-Han", güneşin hanı; "AY-Han" ise,
  ayın hanı şeklinde açıklanmıştır. Onlara göre Türkler, güneşte de bir
  dünyanın olduğunu düşünmüş olmalı idiler. Oğuz-Han, en büyük oğlunu da
  güneşe bir Han olarak tayin etmiş olmalıydı. Bu düşünce tarzı, oldukça
  sakat ve yanlıştır. "Oğuz-Han'ın oğulları güneşin, ayın ve
  yıldızların hanları değil; bilâkis güneş, ay ve yıldızların ta kendileri
  idiler. Gerçi Oğuz-Han, yine insanoğlu sayılan Türk milletinin, bir
  atası idi. Fakat Oğuz destanında Oğuz-Han, yanlnızca Türk milletini
  temsil etmiyor; aynı zamanda göğün ve yerin bütün varlıklarını da, kendi
  adı ve soyları altında topluyordu. Görülüyor ki, bir efsane gibi ve Türk
  milletinin türeyişi şeklinde karşımıza çıkan Oğuz-Kağan destanı, bütün
  kâinatın oluş ve türeyiş mitolojisi halinde görünüyordu. İşte Oğuz-Han
  destanının, bizce en önemli olan özelliği bu idi. Sonradan bu altı
  oğullar dörder oğul daha türeyerek, 24 Oğuz boylarını meydana
  getireceklerdi".
  9. OĞUZ DESTANINDA "AİLE DÜZENİ"

  "Oğuz efsanesinde görülen aile düzeni,
  daha çok 'Baba ailesi' ile ilgili idi":
  Şimdiye kadar sosyologlar aileleri,
  başlıca iki bölüm içinde incelemişlerdir. İlkel kavimlerde daha çok "Ana
  ailesi" görülüyordu. Fakat cemiyet ilerledikçe ve içtimaî seviye
  yükseldikçe "Baba ailesi" ne doğru bir gidiş vardı. Daha doğrusu
  Ana ailesi geriliği, Baba ailesi ise, bir toplumun olgunluğunu
  gösteriyordu. Bazı Moğol efsanelerinde, ana ailesinin izlerini görmüyor
  değiliz. Meselâ Cengiz-Han'ın atası kocasız bir kadın idi. Gökten inen
  sarı bir ***** şeklindeki hayvandan hâmile kalmış ve Moğol ulusunu
  meydana getirmişti. Türklerde ve Türk mitolojisinde, böyle bir "Ana-Ata"
  ya rastlamıyoruz. Türk mitolojisinin bütün ataları, - hatta istisnasız
  olarak - hep erkek ve büyük bahadır idiler. Burada da, Oğuz-Han'ın
  çocuklarının hepsi, erkek olarak doğmuşlar ve Türk milletine birer baba
  olarak meydana getirmişlerdi. Şunu da söylemekte fayda vardır: Eski
  Roma'da "Baba ailesi", kayıtsız ve şartsız olarak, babanın
  hakimiyeti altında idi. Baba oğlunu satabilir ve öldürebilirdi. Ama
  Türklerde, böyle bir baba ailesi görmüyoruz. Oğuz-Han babasını bile,
  müslüman olmadı diye öldürmüş ve ona karşı gelebilmişti.

  10. OĞUZ'UN TOPLUM DÜZENİ "ZAMAN
  BİRİMLERİNE" GÖRE
  "Oğuz-Han'ın oğulları ile boylarının
  sayıları birer takvim rakamları idiler":
  Oğuz destanı, eski Türk düşünce ve
  toplumunun, mantık üzerine kurulmuş düzenlerini göstermesi bakımından,
  büyük bir öneme sahiptir. Eski Türkler, İranlılar veya Hintliler gibi,
  hesapsız ve düzensiz düşünmüyorlardı. "Türk düşüncesinin her yönü,
  matematik bir mantık üzerine kurulmuş ve bu, topluma da sıkı bir
  disiplin ile benimsetilmişti". Oğuz Han'ın altı oğlu vardı. Göğün
  kızından doğan çocuklar Boz-Ok bölümünü; yerin kızından doğanlar da,
  Üç-Ok bölümlerini meydana getiriyorlardı. Bu yolla altı çocuk, ikiye
  bölünmüş ve üçlü bir düzen meydana getirilmişti. Yani 12 saatin, 12 ayın
  ve hatta 12 burcun yarısı olan çocuklar, yine bölümlere ayrılıyorlar ve
  takvim biriminin bir çeyreğini meydana getiriyorlardı. Bütün rakamlar 12
  ile 24 sayılarını bölen, birimler idiler. Aslında eski Türklerde çoğu
  zaman bir sene 12 ay değil; 24 ay idi. Bu da ayın, onbeş günlük
  devrelerine göre hesaplanıyordu. Nitekim Oğuz Han'ın da 24 torunu vardı.
  Eski Çin takviminde üç, altı, on iki ve yirmi dört rakamları yalnız bir
  zaman birimi olarak değil; aynı zamanda kutsal sayılar olarak da, büyük
  bir öneme sahip idiler. Eski Çin'de, "zaman ve mekân birimleri",
  birbirine uyduruluyor ve zamanla mekân arasında, bir birlik meydana
  getiriliyordu. 12 ay ve 24 saat, Çin imparatorluğu içinde de, 12 eyâlet
  ile 24 vilâyetin meydana gelmesini gerektiriyordu. Bunları söylemekle
  Türkler, Oğuz Kağan destanını, Çin düşüncesine göre düzenlemişlerdir,
  demek istemiyoruz. Türklerin de kendilerine göre bir takvimi vardı;
  Çinlilerin de. Aslında Türk takvimi, zaman zaman Çin'e tesir etmiş ve
  Çin kültüründe de büyük bir önem kazanmıştı. Fakat mitoloji
  tetkiklerinde, başlıca problemlerin daha iyi anlaşılabilmesi için,
  mukayeseli araştırmalar yapmak ve örnekler vermek, çok faydaladır.


  "Oğuz Han destanındaki 'takvim
  rakamları', Türk devlet teşkilâtı ile ordu düzeninde de görülüyordu":

  Oğuz destanı, yüzyıllar ve hatta binyıllar
  boyunca, Türk halkları tarafından söylenmiş ve anlatılmış, uydurma bir
  masal değildi: "Onu meydana getiren düşünce düzeni, yalnızca Türklerin
  gönüllerinde ve kalplerinde yaşamamış; aynı zamanda, topluma düzen ve
  disiplin veren bir ilham kaynağı halinde devam etmişti". Meselâ Büyük
  Hun imparatoru Mete'nin ordusu, 24 tümenden meydana geliyordu. Bu 24
  tümen, 6 köşeye bağlı idi. Tıpkı Oğuz Han'ın 6 oğlu gibi. Bu 6 köşe de,
  ikiye ayrılıyorlardı. "Sağ" ve "Sol" adlar ile,
  imparatorluğun "Doğu" ile "Batı" yönlerini, aralarında
  bölmüş bulunuyorlardı. Atilla'nın Macaristanda büyük bir imparatorluk
  kurması, düzenli ve disiplinli orduları ile dehşet vermesi,
  Avrupalıların toplum düzenlerinde de, yeni yeni değişiklikler meydana
  getirmişti. Birçok Cermenler, Atilla'nın emrinde çalışmışlar ve Atilla
  Hunlarından, pek çok şey öğrenmişlerdi. Atilla, M.S. 450 de ölüp
  gitmişti. Fakat O'nun adı, Cermen ve İskandinav efsanelerinden,
  yüzyıllar boyunca silinmemişti. Hep, Atilla'nın harplerinden ve ordu
  düzeninden, bahsedilir olmuştu. Bu zaman kadar "yüzlük", "binlik"
  ve "Onbinlik", ordu birimlerini bilmeyen Cermen'ler, Atilla'nın
  ölümünden sonra, yalnız kendi ordularını değil; köy ve şehirlerini bile,
  bu prensiplere göre düzenlediler. Atilla'nın ordularından bahseden
  İskandinav efsaneleri, O'nun 24 tümeninden ve 6 ordusundan söz
  açıyorlardı. Tıpkı Oğuz Han'ın 6 oğlu ve 24 torunu gibi, bütün bunlar
  bize gösteriyor ki, "Oğuz Kağan destanı zihinlerde ve hayallerde
  yaratılmış bir hikâye değil; Türk toplumunu anlatan ve yansıtan bilgiler
  idiler".
  11. TÜRK DEVLETİ DÜNYA DEVLETİ İDİ

  "Eski Türkler yeryüzünü bir Türk
  devleti, Oğuz Kağanı da bütün insanlığın bir hükümdarı olarak
  düşünüyorlardı":
  Oğuz Han, 6 oğlunu toplamış ve onlara,
  birçok öğütler vermişti. Bundan sonra beyleri ile, milletini de biraraya
  getirerek, büyük şölenler ile ziyafetler verdiğini de görüyoruz. Eski
  Türk Kağanları, savaşlardan önce ve sonra bütün milleti toplar ve
  onlara, büyük ziyafetler verirlerdi. Bu toplantılar aynı zamanda, birer
  "kurultay" ve "danışma" toplantıları idiler. Uygurların
  Oğuz destanına göre, Oğuz-Han konuşmağa başlamış ve kendi devletini
  tarif etmişti. O'na göre:
  "Yukarıda gök, kendi devletinin bir
  çadırı gibi idi. Güneş de Oğuz-Kağan devletinin bir bayrağı olacaktı".
  Zaten eski Göktürk yazıtları da öyle diyorlardı: "Yukarıdaki mavi
  gök, aşağıdaki yağız yer yaratıldığında ikisi arasında da insanoğlu
  yaratılmış insanoğlunun üzerine de, atalarımız Bumın-Kağan ile
  İstemi-Kağan, Han olarak oturmuşlar". Göktürk devletini kuran Bumın
  ve İstemi-Kağan, yalnızca Türk milletinin değil; gök ile yer arasında
  yaşayan, bütün insanlığın hükümdarları idiler. Onlar, bu tahta Tanrı
  tarafından oturtulmuş ve bütün yeryüzünü idare etme yarlığı da, yine
  Tanrı tarafından onlara verilmişti. Bu fikir, Türklerin yalnızca devlet
  idare etme düşüncelerinde değil; Türk dininin çok eski prensipleri
  içinde de bulunuyordu. Büyük Hun Devleti ile, daha sonraki Türk
  devletlerinde, bu düşüncenin türlü ve sayısız örneklerini bulabiliyoruz.


  "Oğuz-Kağan'ın akınları, sonraki
  Türkler tarafından, kendi bilgilerine göre, ilâve edilmiş bölümlerdi":


  Şimdiye kadar sözünü ettiğimiz konular,
  Oğuz-Kağan destanının esasını meydana getiren bölümlerdi. Artık bundan
  sonra, Oğuz Han'ın akınlarından söz açılır ve nereleri zaptettiği, geniş
  olarak anlatılmağa çalışılır. Uygurlar, Oğuz-Kağan'a, kendi bildikleri
  memleketleri akınlar yaptırırlar ve oraları aldırırlardı. Uygurlar, İran
  ve Hindistan bölgelerini çok iyi tanımıyorlardı. Güney Rusya Türkleri
  hakkında da pek fazla bilgileri yoktu. Cengiz-Han imparatorluğu
  kurulunca, âdeta bütün imparatorluk içinde, Oğuz-Kağan destanını yazmak
  ve söylemek bir moda haline gelmişti. Bu sebeple, çok daha geniş ve
  büyük Oğuz-Kağan destanlarının yazılmaya başlandıklarını görüyoruz.
  Cengiz-Han İmparatorluğu, Anadolu dahil, Macaristan ovalarından
  Japonya'ya ve daha güneyde de, Endenozya'ya kadar uzanıyordu. Bu
  sebeple, aynı çağda yaşayan Türkler ve İranlı yazarlar, bu bölgeler
  hakkında, gayet geniş bilgilere sahip idiler. Bu çağda Oğuz-Han, artık
  Cengiz-Han'ın yerine konmuştu. Cengiz-Han nerelere gidip, zaptetmiş ise,
  Oğuz-Han'a da, O'nun gibi akınlar yaptırılmıştı. Cengiz-Han gençliğinde
  akıllı bir eşkiyadan başka bir kimse değildi. Yol kesmek, haraç almak ve
  para toplamak, O'nun en ileri gelen özelliklerinden biri idi. Bu sebeple
  geniş bölgeler elde edip, büyük bir devlet kurduktan sonra,
  gençliğindeki haraç sistemini, yeni imparatorluğuna da uygulamış ve buna
  göre, bir idare düzeni meydana getirmişti. Cengiz-Han herşeyden önce,
  bir memleketin vergilerinin toplanmasına önem verir ve memurlarını, bu
  amaca uygun olarak tayin ederdi. Cengiz-Han çağındaki Oğuz-Kağan
  destanlarında artık Oğuz Kağan değişmişti. Zaptettiği yerlere vergi
  memurları gönderiyor ve alınan vergileri de, tıpkı Cengiz-Han gibi,
  gözden geçiriyordu. Aslında ise, eski Türk devletlerinin teşkilâtı ile,
  Cengiz-Han'ın kurduğu bu yeni düzen arasında, büyük ayrılıklar vardı.
  Hiç şüphe yok ki, eski Türk Kağanları da, zaptettikleri yeni
  memleketlerden gelecek vergilere, büyük önem veriyorlardı. Fakat
  devletin idaresinde, hakim olan tek ve en önemli prensip, vergi toplamak
  değildi. Nitekim Uygurların Oğuz-Kağan destanı daha çok eski Türk devlet
  teşkilâtını andıran bir şekilde konuşuyor ve eski Türk kağanlarının,
  gerçek düşüncelerini yansıtıyordu.
  12. OĞUZ KAĞAN DESTANININ EN ESKİ
  BÖLÜMLERİ
  "Arabanın icâdı":
  Göktürklerin türeyişleri ile ilgili
  efsanelerde, ateş gibi insanlığa faydalı olan şeyleri icâd eden
  atalardan, söz açılıyor ve bunlara büyük bir önem veriliyordu. Zaten
  ateş, tuz, araba v.s. gibi, insanlığın gelişmesine yardım etmiş
  unsurlarla aletlerin icadları, bütün dünya mitolojilerinde, en eski ve
  öz kalıntılar olarak kabul edilmişlerdir. Türklerin Kanglı boyu,
  tarih boyunca büyük bir şöhret yapmış ve Türk kavimleri arasında, önemli
  bir yer tutmuştu. İlk bakışta Kanglı sözü, bir nevi bizim kağnı,
  yani "kağnı arabası" deyimini andırıyordu. Bütün mitolojilerde
  olduğu gibi, Türk Mitolojisinde de, sözlerin dış görünüşlerine göre,
  bazı benzeştirmeler yapılmıştır. Bu sebeple Oğuz Kağan destanında,
  kağnı arabasının icâdından söz açılırken, Kanglı boyu ile bir ilgi
  kurulmuştu. Uygur Türkçesi ile yazılan Oğuz destanında, Kağnı'nın icâd
  edilişi, şöyle anlatılıyordu:  Çürced Kağan'ı aldı, halkıyla ulusunu,


  Yoketmek için geldi, Oğuz-Han ulusunu.

  Başgeldi Oğuz-Kağan, basdı Çürced Hanı'nı,

  Ok ile kılıç ile, döktü düşman kanını.

  Oğuz öldürdü onu, kesti hemen başını,

  Böldü ganimetleri, tâbi kıldı halkını.

  Oğuz'un askerleri, beyleri bütün halkı,

  Düşmanda ne bulursa, toplayıp hep tüm aldı.

  Atlar ile öküzler, katırlar az gelmişti.

  Yığılmış yükler ise, ta dağları geçmişti.

  Oğuz'un bir eri vardı, akıllı tecrübeli,

  Barmaklığı-Çosun-Billig, yatkındı işe eli.

  Bir kağnı arabası, yapıp koydu içine,

  Oğuz'un bu ustası, devam etti işine.

  Kağnıyı çekmek için, canlı öne koşuldu,

  Cansız alıntılar da, üzerine konuldu.

  Oğuz'un beyleriyle, halkı şaştılar buna,

  Onlar da kağnı yaptı, özenmişlerdi ona.

  Kağnılar yürür iken, derlerdi: "Kanğa! Kanğa!"

  Bunun için de dendi, artık bu halka "Kanğa".

  Oğuz bunu görünce, güldü kahkaha ile,

  Dedi: "- Cansızı çeksin, canlılar Kanğa ile!"

  "Adınız Kanğaluğ olsun, belğeniz de araba!"


  Bıraktı onları da, gitti başka tarafa.
  Oğuz-Kağan, Mançurya Bölgesindeki kavimlere akın yaptığında, çok mal
  elde etmiş; fakat bunları, atlarla taşıyamamıştı. Bunun üzerine,
  Oğuz-Kağan'ın akıllı beylerinden birisi, bir araba yaparak, malların
  hepsini arabalara doldurmuş ve Oğuz-Kağan'ın yurduna kadar taşımıştı.
  Oğuz-Kağan, böyle yeni bir icâdı görünce, çok sevinmiş ve bu beyinin
  soyundan gelen boylara da "Kangalı" yani "Kağnılı" adını
  vermişti. Tabiî olarak bu, nihayet bir efsane ile sözlerin
  benzeştirilmesinden başka bir şey değildi. Türkler çok eski çağlarda,
  tekerlek ile arabayı icâd ederek kullanmışlardı. Çok eski çağlarda
  herhalde, "Kanglı" kavim adı da vardı. Fakat kendileri, henüz daha
  ortada yok idiler. Çünkü Türk boyları, zaman zaman çoğaldıkça
  bölünüyorlar ve eski adlar alarak, yeniden ortaya çıkıyorlardı. M.S. V.
  yüzyılda, Ortaasya tarihinde önemli bir rol oynayan bazı Türk
  kavimlerine Çinliler, "Yüksek arabalı kavimler" adını
  veriyorlardı. Çinlilerin bunlara, Yüksek arabalı" demelerinin sebebi,
  herhalde onların arabalarının yüksek, yani tekerleklerinin büyük
  olmasından ileri geliyordu. Çin tarihleri, kendilerine benzeyen
  kavimlerden ve eşyalardan söz açmazlardı. Öyle anlaşılıyor ki, Türklerin
  bu arabaları, Çin'de kullanılan arabalara nazaran, çok daha büyük ve
  yüksek idiler. "Büyük tekerlekli arabalar birçok bakımlardan faydalı
  ve elverişli idiler". Çamurlu bölgelerde ve engebeli arazilerde,
  büyük tekerlekli arabaları kullanmak, daha kolay oluyordu. Eski Türkler
  çadırlarını yalnızca yere kurmaz, aynı zamanda arabalar üzerine de
  oturturlardı. Bu arabalar, akınlarda da orduların peşinden
  ayrılmazlardı. Oğuz-Kağan destanında da görüldüğü gibi, harbe giden Türk
  ordularının arkasından, aileleri taşıyan arabalar ve kervanlar da
  yürürlerdi. Oğuz-Kağan destanına göre böyle ordu düzenleri, yalnızca çok
  eski çağlarda görülüyordu. Bununla beraber, daha sonraki çağlarda,
  meselâ Göktürk ve hatta Cengiz-Han akınlarında bile hatunlar, Hakanlar
  ile beylerin arkalarından gelirlerdi.
  "Türkler ilk geminin yapılışı":

  Oğuz-Han'ın bir beyi, İtil, yani Volga
  nehrini geçerken kendisine bir kayık yapmıştı. Bu kayık veya gemi
  sayesinde, Oğuz-Han'ın orduları nehrin karşı kıyısına geçerek, düşmanı
  mağlûp etmişlerdi. Kayığı icâd etme motifi de, her halde Türk
  mitolojisinin, en eski kalınıtılarından biri olsa gerektir. Eski
  Türkler, denizci bir millet değillerdi. Bununla beraber kendi
  ülkelerinde de, birçok geniş nehirler ile göller bulunuyordu. Uygur
  türkçesi ile yazılmış Oğuz Kağan destanı, Türklerin gemi veya salı icâd
  etmelerini şöyle anlatıyordu:  İdil adlı bu ırmak, çok çok büyük bir
  suydu,

  Oğuz baktı bir suya, bir de beylere sordu: "-

  Bu İdil sularını, nasıl geçeceğiz, biz?"

  Orduda bir bey vardı, Oğuz Han'a çöktü diz.

  Uluğ-Ordu-Beğ derler, çok akıllı bir erdi,

  Bu yönde Oğuz Han'a yerince akıl verdi.

  Baktı ki yerde bu beğ, çok ağaç var çok da dal,

  Kesti biçti dalları, kendine yaptı bir Sal.

  Ağaç sala yatarak, geçti İdil nehrini,

  Çok sevindi Oğuz-Han, buyurdu şu emrini:

  "- Kalıver sen burada, halkına oluver bey!

  "Ben dedim öyle olsun, densin sana Kıpçak-Beğ!"
  Tabiî olarak diğer Oğuz destanlarında,
  Kıpçak-Beğ'in doğuşu ve bey oluşu daha başka türlü anlatılmaktadır.
  "Dünyamıza soğuk rüzgârlar gönderen
  'Buz-Dağı' motifi, Oğuz destanında da görülüyordu":


  Karluk Türklerinin meydana gelişleri ile
  ilgili bölüm de, bazı önemli meselelerle karşılaşıyoruz. Uygur türkçesi
  ile yazılmış Oğuz destanında, Karluk Türklerinin ortaya çıkışları şöyle
  anlatılıyordu:  Oğuz-Kağan baktı ki, erkek kurt önler
  gider,

  Ordunun öncüleri, Gökkurt'u gözler gider,

  Görünce Oğuz bunu, ne çok sevinmiş idi,

  Alaca aygırını, çabucak binmiş idi.

  Apalaca aygırı, Oğuz severdi özden,

  Ama at dağa kaçtı, kaybolup gitti gözden,

  Bu dağ buzlarla kaplı, çok büyük bir dağ idi,

  Soğuğun şiddetinden, başı da ap ağ idi.

  Çok cesur çok alp bir bey, ordu içinde vardı,

  Ne Tanrı ne Şeytandan, korku içinde vardı.

  Ne yorgunluk ne soğuk, erişmez idi ona,

  Bu bey dağlara girdi, dokuz gün erdi sona.

  Aygırı yakaladı, memnun etti Oğuz'u,

  Atamadı üstünden, dağlardaki soğuğu.

  Olmuştu kardan adam, kar ile sarılmıştı,

  Oğuz onu görünce, gülerek katılmıştı.

  Dedi: "Baş ol beylere, artık sende burda kal!

  "Sana Karluk diyeyim, ölümsüz adını al!

  Çok mücevher, çok altın, hediye etti ona,

  Bir bey yaptı Karluk'u, devam etti yoluna.


  Eski Türk Kağanlarının atları, büyük bir
  önem taşırlardı. Türk tarihinde, 60 veya 100 kilometre koşan, Mete'nin
  atı gibi efsaneleşmiş birçok atlara da rastlıyoruz. Elbette ki
  Oğuz-Kağan, kaçak atını orada bırakıp gidemezdi. Ama, o nasıl bir attı
  ki, buzlarla örtülü büyük bir dağ içine kaçmış ve peşindekileri de
  günlerce uğraştırmıştı. Onu yakalayıp getiren insanlar bile, baştan
  aşağıya kadar kardan bir adama dönmüşlerdi. Oğuz-Kağan destanlarında bu
  dağa, "Muz-Tak", yani "Buz-Dağı" adı veriliyordu. Atı dağda bulup
  getiren bey de, kardan bir adam şekline girdiği için, Oğuz Kağan
  tarafından "Karluk yani Karlık" adı ile adlandırılmıştı. Sonraki güçlü
  ve şöhretli Karluk kabileleri, bu adamın soyundan geleceklerdi. Eski
  Altay efsanelerine bir göz attığımız zaman da, böyle Buz dağlarını Türk
  Mitolojisi içinde görebiliyoruz. Altay Türklerine göre, Kuzeyden esen
  soğuk ve buzlu rüzgârlarının geldikleri bir dağ vardı. Altay Türkleri,
  soğuk kuzey rüzgârlarının, "Muz-Tak"adlı buzlarla kaplı bir "Buz-Dağı"ndan
  geldiğine inanıyorlardı. Bu Buz Dağı dünyanın kuzeyini baştan başa
  kaplamıştı. Buz dağının üzerinde de, yine "Buz" adı ile adlandırılan,
  büyük devler yaşıyorlardı. İlk bakışta, Altay efsanelerindeki Buz Dağı
  motifleri, Himalaya dağları ile kar adamları efsaneleri hatırlatır gibi
  idiler. Ama Türk Mitolojisindeki Buz Dağları herhalde yerli olarak,
  Türklerin zihinlerinden doğmuş ve nihayet insan düşüncesinin, bir gereği
  gibi oluşmuş ve gelişmiş olmalıydılar. Bunları söylemekle, Oğuz-Kağan
  destanındaki, "Buz-Dağ"ın Altay efsanelerindeki Buz-Dağı ile aynı
  olduğunu ifade etmek istemiyoruz. Gerçi daha sonraki "Boz-Ok"
  Oğuzlarının yurtlarında da, "Buz-Dağ" adını taşıyan bazı dağlar
  vardı. Ama mitoloji incelemeleri yapan bir kimsenin, diğer efsaneleri de
  gözönünde tutarak, karşılaştırmalar yapması, zorunlu görünmelidir. Eski
  Oğuz yurdunda da Buz-Dağları olabilirdi. Fakat bu dağlar, ne de olsa
  insanların zihinlerinde, efsaneleşmiş ve gerçek mahiyetlerini
  kaybetmişlerdi.
  13. OĞUZ DESTANINDA "***** BAŞLI"
  İNSANLAR
  Oğuz Kağan destanlarının önemli bir bölümü
  de, "***** başlı insanlar"ın ülkelerine yapılan akınlardı.
  Türkler bu kavimlere, "İt-Barak" adı veriyorlardı. "İt" sözü,
  eski Türklerde de, ***** anl----- geliyordu. "Barak da, bir nevi
  köpekdi". Bazılarına göre, "Siyah ve tüylü bir ***** cinsi"
  idi. Fakat bu ***** de, herhalde başlangıçlarda, efsanevi bir *****
  olmalı idi. Oğuz Kağan destanlarına göre, "İt Barak'ların memleketi,
  kuzey-batıya doğru uzanan, karanlık ülkeleri içindeydi. Oğuz-Han,
  'İt-Barak' lara karşı bir akın yapmış; fakat mağlûp olarak, dağlar
  arasındaki bir nehrin ortasında bulunan, küçük bir adacığa sığınmak
  zorunda kalmıştı. Bu adacıkta, savaşta ölen askerlerinden birinin karısı
  da, bir çocuk doğurmak zorunda kalmıştı. Fakat buraya sığınan Oğuz
  Han'ın, ne bir çadırı ve ne de bir evi vardı. Kadın, ağaç koğuğuna
  girmiş ve orada çocuğunu doğurmak zorunda kalmıştı. Oğuz-Kağan, kadının
  esenlikle doğum yapmasına sevinmiş ve çocuğa da, Kıpçak adını vermişti".
  Eski Türk efsanelerine göre "Kıpçak" sözü, "ağaç koğuğu"
  anl----- geliyordu. Bildiğimiz üzere "Kıpçak" lar, Altay
  dağlarının batısından, ta Güney Rusya içlerine kadar uzanan, büyük Türk
  kitleleri idiler. Herhalde Kıpçak sözü de, çok eski çağlardan beri
  meydana gelmiş, bir kavim adı olmalıydı. Fakat Türk destanlarını
  yazanlar, Kıpçak'la "ağaç koğuğu" arasında bir benzerlik
  bulmuşlar ve bu yolla, Kıpçak Türklerinin türeyişlerini anlatmak
  istemişlerdi. Az önce de söylediğimiz gibi, "Oğuz-Kağan, ikinci
  karısını bir göl ortasında bulunan küçük bir adacıktaki ağaç koğuğunda
  bulmuştu". Uygurların türeyiş efsanesinde de, "Eski Uygur ataları,
  iki nehir ortasında bulunan bir odacıktaki, kayın ağacından"
  doğmuşlardı. Bu örneklerden de kolayca anlaşılıyor ki, bir tarih olayı
  gibi gösterilen bu akınlarda, Türk mitolojisinin çok eski ve müşterek
  motifleri, sık sık görülebiliyorlardı:  Türkler "Barak" derlerdi, Kara tüylü
  köpeğe,

  Böyle ad verirlerdi, büyük soylu köpeğe.

  Aslında efsaneler, bir ***** anarlardı.

  Onu da köpeklerin, atası sayarlardı.

  Bu ***** soylu idi, çok büyük boylu idi,

  Av çoban köpekleri, hep onun oğlu idi.

  Kuzey-batı Asya'da güya "İt-Barak" vardı,

  Türklerse İç Asya'da, onlara uzaklardı.

  Başları ***** imiş, vücutları insanmış,

  Renkleriyse karaymış, sanki Kara Şeytanmış.

  Kadınları güzelmiş, Türklerden kaçmaz imiş,

  İlâç sürünürlermiş, ok mızrak batmaz imiş.

  Destanda denilmiş ki, Oğuz-Han yenilmişti,

  Bir adaya sığınıp toplanıp derilmişti.

  On yedi sene sonra, Oğuz onları yendi.

  Kadınlar yardım etti, orada savaş dindi.

  Oğuz bu bölgeleri, "Kıpçak-Beğ" e il verdi,

  Bunun için Türkler de, oraya "Kıpçak" derdi.


  Gerçi, bu efsane idi. Fakat içinde tarih
  olayları da yatmaktaydı. Öyle anlaşılıyor ki, bu bölgedeki güzel
  kadınları Türkler almışlar ve onlardan da, yeni bir nesil meydana
  getirmişlerdi. Belik Kıpçağın annesi de, güzel bir İt-Barak kadınından
  başka bir kimse değildi. Sonradan Kıpçak, Oğuz-Kağan tarafından bu
  bölgelere tayin edilmiş ve kuzey ülkeleri, hep onun soyları tarafında
  idare edilmişti. "Kıpçak'lar da Türkçe konuşuyorlar ve Türk kültürüne
  sahip idiler". Fakat Oğuz destanı, Kıpçağı Oğuz-Han'ın soyundan
  değil, nihayet askerlerinden birisinin neslinden getiriyordu. Kıpçak
  kuzeylere gitmiş, orada soyları türemiş ve yerlilerle karışarak, yeni
  akraba bir Türk kavmi meydana getirmişti.
  "Köpekbaşlı insanlara Avrupa ve Hint
  mitoloilerinde de rastlanıyordu". Eski Yunan mitolojisinde de, *****
  başlı insanlarla ilgili, birçok efsanelere rastlıyoruz. Daha sonraki
  Avrupa mitoloji de, ***** başlı insanlara, zaman zaman yer vermişti.
  Avrupalılar, bu ***** başlı kavme, "Borus" adını veriyor ve
  onların, bugünkü Finlandiya ile Rusya'nın kuzey kısımlarında
  yaşadıklarını söylüyorlardı. Oğuz-Kağan destanındaki "İt-Barak"lar
  da aşağı yukarı, aynı bölgelerde idiler. Bu bakımdan, Avrupa ve Yunan
  Mitolojisi ile Türk Mitolojisi arasında, bir benzerlik ve bir bağ
  meydana gelmektedir. ***** başlı insanlar motifi, herhalde Türkler
  arasına, dışarıdan gelmiş bir efsane olmalı idi. Fakat Türkler, köpeğe
  önem vermezlerdi. *****, Türklere göre, aşağı bir hayvandı, bunun için
  de Türk Mitolojisi, ***** başlı insanları daima küçük görmüştü. *****
  başlı insanlarla ilgili efsaneleri, Hindistan'da ve güney bölgelerinde
  de görüyoruz. Hint Mitolojisi zaman zaman, köpeğe daha fazla önem
  vermişti. Bu sebeple Hindistan'daki ***** başlı insanlar, aşağı bir
  sınıfı değil; soylu Hintlileri temsil ediyorlardı. Motifin, eski
  Yunan'da ve Avrupa'da görülmüş olmasına rağmen, Türklerde de bunların
  benzer şekillerini görmüyor değiliz. Meselâ Doğu Göktürk devletinin
  önemli bir bölümünü meydana getiren Tarduş Türklerinin ataları da, "Başı
  kurt ve vücudu insan olan" bir kimse idi. "***** başlı insanlara,
  Çin efsanelerinde de büyük bir yer verilmişti. Çin'in kuzeyinde ve
  Mançurya'da oturan bazı kavimler Çinlilere göre ***** başlı idiler. Bu
  efsaneler Çin'de, çok daha eski çağlarda başlamıştı. Hatta diyebiliriz
  ki, Çin'in ***** başlı efsaneleri, Yunanistan'daki efsanelere nazaran
  daha eski idiler". Mançurya'nın kuzeyinde oturan iptidaî Moğollar,
  köpeğe büyük bir önem verirlerdi. Onlarca *****, hem kutsal ve hem de
  kendi milletlerinin atası idi. Bu sebeple Oğuz-Kağan destanına *****
  başlı insanlar motifinin, Çin'den mi, yoksa Avrupa'dan mı geldiğini,
  kolayca kestirmek mümkün olamamaktadır. Cengiz-Han devrinde yazılmış
  olan Oğuz destanları, daha çok Batı ile ilgileri olan yazarlar
  tarafından kaleme alınmışlardı. Bu sebeple Oğuz destanlarında *****
  başlı insanlar, Kuzey Rusya ile Finlandiya'da gösteriliyorlardı.
  Elimizde bu konu ile ilgili, daha eski kaynaklarımız maalesef yoktur.
  Buna rağmen, eski Türk destanlarında, güya Kuzey Mançurya'da yaşayan "*****
  başlı" insanlardan da söz açılıyordu.
  14. "ALTIN YAY" VE "ÜÇ GÜMÜŞ OK"
  "Oğuz-Kağan'ın altı oğlu hükümdarlık
  sembolü olan, "altın bir yay" ile ""üç gümüş ok"u, avda bulup
  getirmişlerdi":


  Altından yapılmış bir yay ile üç gümüş
  okun, Oğuz'un oğulları tarafından bulunuşu, hemen hemen bütün Oğuz
  destanlarında yer almaktadır. Tabiî olarak, ayrı yer ve zamanlarda
  yazılmış olan Oğuz destanlarında, bu konuda da ufak değişiklikler
  görmüyor değiliz. Uygur türkçesi ile yazılmış Oğuz destanı, yayla
  okların daha önce, rüyada görüldüklerini yazıyordu. Bu çok güzel olay,
  şöyle olmuştu:  Söz dışında kalmasın, bilsin herkes bu
  işi,

  Oğuz-Kağan yanında, vardı bir koca kişi,

  Sakalı ak, saçı boz, çok uzun tecrübeli.

  Soylu bir insan idi, akıllı düşünceli.

  Ünvanı Tüşimeldi, yani Kağan veziri,

  "Uluğ Türük" dü adı, Oğuz'un seçme eri.

  Altından bir yay gördü, uyur iken uykuda,

  Yayın bulunuyordu, üç gümüşten oku da.

  Ta doğudan batıya, altın yay uzanmıştı,

  Üç gümüş ok kuzeye, sanki kanatlanmıştı.

  Anlattı Oğuz-Han'a, uyanınca uykudan,

  Rüyayı tabir etti, içindeki duygudan,

  Dedi: "Bu düşüm sana, dirlik düzenlik versin!

  "Hakanıma inşallah, birlik güvenlik versin!

  "Rüyada ne gördüysem, Gök Tanrı'nın sözüyle,

  "Seni de öyle yapsın, Tanrı kutsal özüyle!

  "Yeryüzü hep insanla, dolup taşar boyuna,

  "Tanrım! Bağışlayıver! Oğuz-Kağan soyuna!"  Eski tarih kaynaklarına göre ise olay
  şöyle olmuştu: "Oğuz-Han'ın altı oğlu bozkırlarda avlanırlarken,
  tesadüfen bir altın yay ile üç gümüş ok bulmuşlar ve bunları babalarına
  getirmişlerdi".

  Oğuz destanlarının en son metinlerinden
  biri sayılan, Hive'nin meşhur Türk hanı Ebülgazi Bahadır Han'ın eserinde
  ise durum şöyle anlatılıyordu:
  "Oğuz-Kağan bir vezirine, altın bir yay
  ile üç gümüş ok vermiş ve bunların ayrı ayrı yerlerde, bozkırlar içine,
  yarıya kadar gömülmesini emretmişti. Bey, Oğuz-Kağan'ın emrini yerine
  getirerek yayı, batıdaki bir bölgeye ve üç gümüş oku da doğuda yarı
  yerlerine kadar gömerek, gelmişti. Bundan sonra Oğuz-Kağan göğün
  kızından doğan üç oğlunu, yani Gün-Han, Ay-Han ve Yıldız-Han'ı batıya
  göndermişti. Yerin kızından doğan üç oğlunu, yani Gök Dağ ve Deniz
  Hanları da, avlanmak için, doğuya göndermişti.
 5. hiboa03
  Emekli
  Cengiz Kağan Destanı


  On üçüncü yüz yıl ortalarına doğru teşekkül etmeğe başlamıştır. En eski Oğuz ve
  Uygur soyuna ait
  bir kısım destanımsı söylentilerin, daha sonra diğer Türk
  Boyları arasında anlatılıp genişlemesi ve bunlara yapılan ilaveler, bilinen
  Cengiz Han Destanının esasını teşkil etmektedir.  Daha doğrusu Cengiz Han Destanı, aslı bu söylentiler olan ve sonradan Cengiz
  Han' ın şahsiyeti ve adı etrafında toplanıp geliştirilen yakıştırma bir destan
  görünüşündedir.
  Cengiz Han Destanını anlatan eserler, Cengizname adını taşır. Tıpkı Oğuz Han
  Destanını anlatan eserlere Oğuzname denildiği gibi. Moğol, Türk ve İslami
  motifleri işleyişleri bakımından Cengiz Han Destanı üç ayrı rivayet halindedir. Türk rivayetlerinin işlediği bütün motifler, daha önce de belirttiğimiz gibi eski Türk Destanlarının motiflerine benzer. İslami rivayetiyle Cengiz Han Destanı, bir İslam mücahidin destanı gibidir. Moğol rivayetinde ise Cengiz Han' ı bir Moğol bahadırı olarak görürüz.  Cengiz Han, baba tarafından Oğuz Han' a dayanmaktadır; ana soyundan da Altın
  Han' a varmaktadır
  . Altın HaN Akdeniz' de, Malta' da hüküm sürmektedir. Çok
  güzel bir kızı vardır. Altın Han, dillere destan olan bu çok güzel kızını, güneş
  yüzü görmeyen, hiç bir yanından iç tarafına hiç bir ışık sızdırmayan bie saraya
  kapatıp gözlerden ırak tutmaktadır. Günlerden bir gün, bütün dikkatlere rağmen
  gün ışığı Altın Han' ın güzel kızını bulur. Kızın, bu gün ışığından bir çocuğu
  olacağını anlayan Altın Han utancını ve yüz karasını kimseye göstermemek için
  kızını, kırk cariye ile birlikte bir gemiye koyar denize salar.  Gemiye, denizde bir kahraman rastlar. Bu kahramanın adı Tumavi Mergendir. Altın
  Han' ın kızını görür görmez beğenir, alır. Kızın bir oğlu olur. Adını Dobun
  Bayan koyarlar.  Altın Han' ın kızının, tumavi Mergen' den de çocukları olur. Bunları da,
  Bilgidey ve Büdenedey diye çağırırlar.  Dobun Bayan büyür, evlenecek çağa gelir; evlendirirler. Alanguva adında bir
  güzel kız alırlar. Dobun Bayan' ın, Alanguva' dan üç oğlu olur. Bundan sonra
  Dobun Bayan ölür.  Dobun Bayan' ın ölümünden bir müddet sonra, Onun bir nur halinde yeniden dünyaya
  döndüğü anlaşılır. Bu nur halinde dönüşten sonra, yine Alanguvan' ın kocası
  olmuştur ve Alanguva bir erkek çocuk daha doğurmuştur. Bu çocuğun adını Cengiz
  koyarlar.  Cengiz doğunca, ruhu nur halinde dünyaya dönmüş olan dobun Bayan, kurt halinde
  dünyayı bir daha terkeder.  Fakat, en çok kardeşleri, Cengiz' in hem nurdan doğmuş olduğuna hem de kendi
  kardeşleri olduğuna bir türlü inanmak istemezler. Kardeşlerine türlü eziyetler
  ederler. Fakat halk ötekilerden çok Cengiz' i sevmektedir.  Bir gün Cengiz kardeşlerinden kurtulmak için kaçar, dağda yaşamağa başlar. Türk
  boyları, aralarında temsilciler seçerek cengiz' e gönderirler ve yaşamakta
  olduğu dağda Cengiz' i bulup kendilerine Han seçerler.  Cengiz Han, bütün ömrünü yurduna ve milletine verir; çalışıp didinir, dünyanın
  en büyük ve en sağlam devletlerinden birini kurar. Sonunda bu devleti çocukları
  arasında taksim ederek ölür.  Cengiz Han Destanının İslami rivayeti:  Bu rivayete göre Cengiz' in bir adı da Timuçin' dir. Doğacağını çok önceden
  kahinler haber vermişlerdir. Doğduğu zaman da , babası, Tatar Hanlarından
  Timuçin' i mağlup etmiştir. Bu yüzden doğan oğlunun adını Çimuçin (Timuçin)

  koyar.  Tıpkı Davut Peygamber gibi Timuçin de on yedi yaşına kadar çobanlık yapıp, dağda
  bayırda sürüsünü otlatır. Babası ölünce de, halk, Timuçin' in kendilerine Han
  olmasını isterler. Zaten Timuçin' in Han olarak seçilmesini Tanrı da
  buyurmuştur.  Eyliyalardan Abız gelerek Timuçin' e Cengiz adını vermiş ve bütün dünyayı
  fethedip efendisi olacağını muştulamıştır. Bu sırada bir kuş ötmeğe başlamış ve
  öterken: "Cengiz!.. Cengiz!.." diye haykırmıştır.  Bunun üzerine Hanlığı kabul eden Cengiz evliyanın dediklerini doğrulamıştır.  KAYNAK:Türk Destanları

  M.Necati Sepetçioğlu
 6. hiboa03
  Emekli
  Köroğlu Destanı
  Bölgeden bölgeye, ülkeden-ülkeye farklı renklere bürünen Köroğlu Destanı, Türk
  dünyasının ortak kültür abidelerinden biridir.  Köroğlu, Türk kültür coğrafyasının uçsuz bucaksız ufuklarında at koşturan bir
  halk kahramanının destanıdır. Bu destan, Anadolu, Azerbaycan, İran, Rumeli,
  Kırım ve Türkmenistan’da söylenip dillenmiştir.  Köroğlu, Anadolu’da Bolu dağlarına yaslanıp Çamlıbel’e taht kurmuş,
  Türkmenistan’da Balkan dağlarına çekilip Çandıbil’i yurt edinmiştir.  Bu destan, Türkçe konuşan halkların dostluğunu, kardeşliğini pekiştirmeye,
  onları bütünleştirmeye büyük katkı sağlayan kudretli kahramanlık dizisidir.  Türkmenlerin Göroğlu destanı daha eski ve en zengin varyantlardan birisi olduğu
  için her zaman bilimadamlarının aradığı kaynak eser niteliğini taşımıştır. Türk
  araştırmacıları eseri Vamberi’nin, Chodzko’nun, Samoyloviç’in kitaplarından,
  Evliya Çelebi, Mehmet Emin gibi seyyahların yazılarından araştırma imkanını
  bulmuşlardır. Yalnız kış gecelerinde Türkmenlerin, peri masallarının yanısıra,
  daha asil bir zevk almak itibariyle, bahşılardan dutarın eşliğinde Göroğlu’nu
  dinlemeyi tercih ettiklerini, bu destan ananesinin Türkmenlerin arasında
  kuvvetli olduğunu Vamberi’nin, Chodzko’nun gözlemlerinden öğrenmişlerdir.
  Destanın çeşitli varyantları üzerinde derinliğine araştırmalar yapan ve Göroğlu
  hakkında tez hazırlayan Pertev Naili Boratav araştırmasının sonunda şuna
  ulaşmıştır: “Maalesef Türkmen rivayeti elimizde olmadığı için, bütün bu
  rivayetlerin ne gibi tahriflere maruz kaldığını tayin etmek mümkün değildir.
  Hatta Türkmen rivayetine en yakın zannettiğimiz Özbek rivayeti bile tam
  değildir.”  Destanın günümüze kadar gelmesini de söze ve saza borçluyuz. Bahşılar, ozanlar,
  aşıklar Göroğlu kervanının başını çekenlerdir.  Bu destan, Türk topluluklarının çoğunda bulunmaktadır. Ayrıca, bazı bilim
  adamları bu destanı iki temel versiyona ayırmıştır: Batı yahut Kafkas ve Anadolu
  anlatmaları; Azerbaycan, Gürcü, Anadolu, Gagauz ve diğer Balkan varyantları,
  Kırım varyantı; ikinci versiyon ise Doğu yahut Orta Asya anlatmaları: Özbekler,
  Türkmen, Tacik, Karakalpak, Orta Asya Arapları, Sibirya Tobolları varyantları.

  Şimdiye kadar Göroğlu destanını araştıranlar; Göroğlu kimdir, tarihî bir
  şahsiyet midir, neden Göroğlu’na eşkiyalığı yakıştırmışlar? Buna rağmen bu sanat
  eseri destan, neden böylesine geniş bir coğrafyaya yayılmış, bu destanın kökü
  nereden kaynaklanmış, neden bu destan yaşamaya ve değişmeye tabii tutulmuş? gibi
  soruların cevaplandırılması konusu bizi meşgul etmektedir. Göroğlu destanlarının
  en zengini sayılan Türkmen bölümü ise bu sorulara cevap verecek niteliktedir.  Göroğlu destanının çeşitli halklardaki varyantlarının çoğunda geçen bazı
  kelimeler eserin temel köklerine işaret etmektedir. Göroğlu’nun yurdu türlü
  versiyonlarda, meselâ Türkmenlerde Candıbil (bazı elyazmalarda Canlıbil,
  Çanlıbil), Azerilerde Çenlibil, Kazaklarda Cenbil, Türkiye Türklerinde Çamlıbel
  geçmektedir. Bunlar destanın temelinin bir kökten çıktığına işarettir. Türkmen
  Göroğlu’sunda çoğunlukla Teke ili, bazen Teke Yomut ili, bazen de Teke Türkmen
  ili baş kahramanın yurdu olarak gösterilmektedir. Anadolu varyantlarında da
  Göroğlu’nun Türkmenlerden olduğu hakkında bazı ifadeler bulunmaktadır. Örneğin
  Anadolu varyantının “Ayvaz ağlama” şiiri şöyle başlamaktadır:  “Ben bir Türkmen idim, geldim yabandan,

  Haberi aldım, ben bir çobandan”  Şiirin devamında ise “Göroğlu’nun babasının Türkmen olduğu söylentisi vardır”
  diye açıklama verilmiştir. Anadolu Elazığ varyantında “Göroğlu aslen Türkmendir”
  denmektedir. Buralarda Türkmen kelimesinin geçmesi Türkmenlerin tarihi ile
  ilgili eski dönemlerdeki geniş coğrafyayı bize hatırlatmaktadır. Bunu meşhur
  Türk tarihçisi Prof. Dr. Faruk Sümer’in ifadeleri ile anlatırsak, bizim bu
  Türkmen dediğimiz grup, o zamanki tarihî bakış açısından, çok geniş anlama
  sahiptir:  “11. yüzyıldan itibaren kendilerine Türkmen de denilen Oğuzların Türkiye
  Türkleri ile İran, Azerbaycan, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları
  olduklarını biliyoruz. Göroğlu destanı da, o zamanlarda Türkmenlerin bulunduğu
  bu geniş coğrafyaya yayılmıştır.”  Pertev Naili Boratav Anadolu, Özbek ve Paris nüshalarını inceleyerek,
  Göroğlu’nun menşei hakkında şu sonuca varmıştır: “Benim Göroğlu rivayetlerini
  tetkikten sonra vardığım netice, destanın yeni şekliyle alâkadardır. Bugünkü
  şekliyle Göroğlu destanı aslı itibariyle Türkmen menşeinden görünüyor.”  Göroğlu’nun tümüyle ortaya çıkarılması için onun diğer Türk halklarındaki bütün
  nüshalarının birarada neşredilmesi gerekmektedir. Böylece ortaya çeşitli
  yönleriyle bir Göroğlu çıkacaktır.  Türkmenistan’da bazı bölümleri daha önce yayımlanan Türkmen Göroğlu destanı, 30
  bölüm halinde tamamı Türkiye’de ilk defa Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı
  tarafından yayımlanmıştır.  1997 Uluslararası Mahdumkulu Ödülü’ne lâyık görülen eser, Annaguli Nurmemmet
  tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.  Halk şairleri ve hikâyecilerinin yüzyıllar boyunca yaşattığı Köroğlu destanı’nın
  Türkmen varyantı, bütünüyle edebiyat ve bilim çevrelerinin önüne ve gün ışığına
  bu eserle çıkmaktadır.
 7. hiboa03
  Emekli
  BOZKURT DESTANI
  Bilinen en önemli iki Göktürk Destanından birisidir. Bir bakıma, M.S. altıncı
  yüzyıldan sekizinci yüzyıl ortalarına kadar egemen olmuş bu Türk Devletinin
  Göktürklerin soy kütüğü ve var olma hikâyesidir. Ayrıca, Türk ırkının yeni bir
  dal hâlinde dirilişi de diyebileceğimiz Bozkurt Destanı, Bilge Kağan'ın Orhun
  Âbidelerindeki ünlü vasiyetinin ilk cümlesi olan: "Ben Tanrıya benzer, Tanrıdan
  olmuş Türk Bilge Kağan, Tanrı irade ettiği için, kağanlık tahtına oturdum"
  cümlesi ile birlikte düşünülecek olursa soyun ve ırkın nasıl bir şekilde
  ilahileştirilmek istenildiğini de anlatmaktadırlar. Destan Çin kaynaklarında
  kayıtlıdır. Değişik söyleyişler durumunda ise de, çizgileri aynı fakat isimler
  üzerinde, anlatıştan doğma veya Çinlilerce yazılırken isimlerin Çince
  söylenmesinden meydana gelme değişikler yüzünden ayrı görünen belli üç söylenti
  şeklinde yazılmıştır.  Birinci söyleyiş:

  Hun Ülkesinin kuzeyinde So adı verilen bir ülke vardı. Burada, Hunlarla aynı
  soydan olan Göktürkler otururdu. Bir gün Göktürkler So Ülkesinden ayrıldılar. Bu
  sırada başlarında Kağan Pu adlı bir yiğit vardı. Kağan Pu'nun on altı kardeşi
  bulunuyordu. On altı kardeşten birinin annesi bir kurttu.

  Annesi Göktürklerce en kutsal yaratıklardan biri olarak bilinen ve böyle kabul
  edilen bir kurt olduğu için delikanlı, rüzgârlara ve yağmura söz geçirir, bu iki
  kuvveti buyruğu altında tutardı.

  Bununla beraber, So Ülkesindeki yurtlarından ayrılan Göktürkler düşmanlarının
  baskınına uğradılar.  Bu baskında düşmanlar bütün Göktürkler'i yok ettikleri gibi on altı kardeşten
  sadece birisi kurtulabildi. Kurtulan delikanlı annesi kurt olan idi.

  Bu delikanlının da, birisi yaz diğeri de kış ilâhının kızı olan iki karısı
  vardı. Baskından sonra her ikisinden ikişer oğlu oldu. Zamanla kalabalıklaşıp
  çoğalan halk, çocuklardan en büyüğünü kendilerine Hakan seçtiler; o zamanki adı
  Göktürk dilinde değildi. Hakan seçilir seçilmez Göktürkçe olmayan bu adını
  bıraktı ve Türk adını aldı.

  Ondan sonra Türk on kadınla evlendi, bir çok çocukları oldu. içlerinden Asena
  adını taşıyan biri hakanlık tahtına geçince boyun adı da Aşine oldu.  İkinci söyleyiş:

  Hunların bir boyu olan ve adına Aşine denilen Türk boyu Hazar Denizinin batı
  taraflarında yerleşmişti. Türklerin ilk atası olarak biliniyordu. Rahat ve huzur
  içinde otururlarken bir gün ansızın düşmanların baskınına uğradılar. Baskının
  sonunda kimse sağ kalmadı.

  Her nasılsa küçücük bir çocuk bu baskından sağ kalmış bir köşeye sığınmıştı.
  Düşmanlar onu da gördüler. Fakat, cılız ve küçük bir çocuk olduğu için kimse
  ondan korkmadı ve ona aldırmadı. Hattâ içlerinden acıyanlar bile çıktı. Ama
  düşman yine de her ihtimali düşünüp, çocuğu öldürmektense kolunu bacağını kesip
  orada öylece bırakmayı uygun gördü; düşündükleri gibi yaptılar.

  Kolunu bacağını kesip, yan ölü hâle getirdikleri çocuğu alıp bataklıkta bir
  sazlığa attılar; bırakıp gittiler.

  O sırada, nereden çıktığı bilinmeyen bir dişi Bozkurt göründü, geldi, çocuğu
  emzirdi. Yaralarını yalayıp iyi etti. O günden sonra da, avlanıp getirdiği
  yiyeceklerle çocuğu besleyip büyüttü, gücünü kuvvetini arttırdı.

  Zamanla Bozkurd'un beslediği çocuk gürbüzleşti.

  Günlerden sonra bir gün, baskın yapıp Asine soyunu yok eden düşman başbuğu,
  kolunu bacağını keserek sazlığa attıkları çocuğun yaşadığını öğrendi. Adamlar
  gönderip durumu öğrenmek, sağ kaldı ise öldürtmek istedi.

  Düşman başbuğunun gönderdiği asker geldiğinde, kolu bacağı kesik gencin yanında
  bir dişi Bozkurt gördü. Dişi Bozkurt tehlikeyi sezmişti, dişleriyle gerici
  yakaladığı gibi denizin öte yanına geçirdi; orada da durmayıp Altay Dağlarına
  doğru götürdü. Orada, her tarafı yüksek dağlarla çevrili bir yaylada bir
  mağaraya yerleştirdi, onunla evlendi; on oğlan doğurdu!

  Mağaranın bulunduğu yayla yeşillikti; serin gür suları, meyve ağaçlan, av
  hayvanları vardı. Oğlanlar orada büyüdüler, orada evlendiler. Her birinden bir
  boy türedi. Bunlardan birinin adı da Asine boyu idi.

  Asine, kardeşlerinin içinde en akıllı, en gözü pek, en yiğit olanı idi. Bu
  yüzden Türk Hakanı o oldu.  Soyunu unutmadı. çadırının önüne her zaman, tepesinde bir kurt başı bulunan bir
  tuğ dikti.

  Aradan çok yıllar geçti. Aşine boyuna Asençe adlı bir başka yiğit hakan oldu.
  Bunun zamanında ise Aşine boyu, bulundukları yerden çıkıp daha güzel yurtlara
  yerleştiler.

  Üçüncü söyleyiş:

  Bir not halindedir. Çin devlet adamlarından Cjan-Ken'in, Milattan önce 119
  yılında, Çine göre batı ülkelerinde yaptığı gezi sonunda gördüklerini ve
  duydukların yazıp o zamanki Çin împaratoruna sunduğu notlan arasında kayıtlıdır.
  Notu, Abdülkadir înan'ın, Türk Dili Araştırmalan Yıllığı (1954) ndaki Türk
  Destanlanna Genel bir bakış adlı yazısından olduğu gibi alıyoruz:

  "Hun Ülkesinde bulunduğum zaman duydum ki Usun Hanı, Gunmo unvanını taşıyor.
  Gunmo'nun babası, Hunlann batısındaki bir ülkeye sahipti. Gunmo'nun babası bir
  savaşta Hunlar tarafından öldürüldü. Yeni doğmuş olan Gun-mo'yu kırlara attılar.
  Kuşlar çocuğu sineklerden koruyor; bir dişi kurt sütüyle besliyordu. Hun Hakanı
  buna şaştı. Bu çocuğu saydı. Onu kendi terbiyesine aldı, büyüttü. Babasının
  ülkesini ona geri verdi."
 8. hiboa03
  Emekli
  Saltuk Buğra Han Destanı

  Büyük Türk İmparatorluğunu, 840 yılından itibaren devralmağa başlayan
  Karahanlıların 1212 (1240) yıllarına kadar devam eden hanedanlığı esnasında en
  önemli ve muhakkak ki dünya tarihinin seyrini değiştiren büyük hadise Türklerin
  İslam dinini kabul etmiş olmasıdır.  940 yılı civarında Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında vuku bulan bbu
  dünya çapındaki hadise, dünya üzerindeki büyük tesiri dercesinde Karahanlılar
  arasında da destani bir havaya bürünmüş ve Satuk Buğra Han etrafına gelişen bir
  destan meydana gelmiştir.  Türklerin İslam Dinini kabul edişleri ilahi bir ilhama bağlamaya çalışan Satuk
  Buğra Han Destanının çok kısa bir zamanda geliştiği, islamiyetten önceki Türk
  Destanlarından da aldığı ana motiflerle daha da zenginleşerek tesbit edilen
  yazılı şekle geldiği söylenebilir.  Aynı zamanda bu gün bile Kaşgar yakınlarındaki Artuç kasabasında bulunan mezarı
  bir ziyaretgah mahalli olan Satuk Buğra hayatını, destani bir hava içinde
  anlatan Satuk Buğra Han Destanı Tezkire-i Buğra Han adlı bir eserde kayıtlıdır.
  Bu eserin muhtelif el yazmaları vardır.  Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Miraç esnasında, diğer bütün peygamberleri de
  görür. Aralarından birini tanıyamanz ve Cebrail Aleyhisselelama o zatın kim
  olduğunu sorar. Cebrail de:  -Bu zat Peygamber değildir, der. Bu zat, sizin ruhunuzu Ulu Tanrıya emanet
  ettiğiniz günden üç yıl sonra yer yüzüne inecek ve sizin dininizi Türkistan da
  yayacaktır.  Cebrail Aleyhisselamın bu cevabı üzerine hazreti Muhammed çok sevinmiş, Miraçtan
  sonra, gece gündüz bu mübarek ruh için dua etmeğe başlamıştı. Tabi bu arada, bu
  mübarek zattan sahabelerine de bahsetmiş ve sahabelerinin bu zatın ruhunu
  görmeği istemeleri üzerine Hazreti Muhammed de dua ederek Miraç esnasında
  gördüğü zatın ruhunun görünmesini arzulamıştı.  Hazreti Muhammed' in duası üzerine birden karşılarında kırk silahlı atlı
  belirdi. Selam verip yaklaştılar. Bu atlılar, başlarında Satuk Buğra Han' ın
  bulunduğu kırk arkadaşının ruhu idi.  Yıllar geçtikten sonra, Kaşgar Hükümdarının bir oğlu dünyaya geldi. Adını Buğra
  Han koydular. Buğra Han' ın doğduğu gün büyük zelzeler oldu. Su kaynakları
  kurudu. Buğra Han' ın büyüdüğü zaman müslüman olacağını falcılar anladılar.
  Bunun üzerine de onun öldürülmesini sağlık verdiler. Fakat annesi oğluna kol
  kanat gerdi; falcıların yalan söylediğini iddia etti. Şayet bir gün gelir
  falcıların dediği çıkar ve Buğra Han büyüdüğü zaman müslüman olursa, onun o gün
  öldürülmesini istedi. Böylece de oğlunun öldürülmesini önlemiş oldu.  Satuk Buğra Han, on iki yaşına gelince kırk arkadaşı ile birlikte ava çıktı. Bir
  tavşanı kovalamağa başladı. tavşanı kovalamağa o kadar dalmıştı ki
  arkadaşalarından ayrıldığını farketmedi.  Tavşanı bir müddet kovalayan Satuk Buğra Han, bir müddet sonra hayvanın şekil
  değiştirdiğini hayretle gördü. Gerçekten de kovaladığı tavşan bir ihtiyar adam
  kılığına girmişti. Satuk Buğra Han bu zatın Hızır Aleyhisselam olduğunu anladı
  ve onun verdiği dini nasihatları ve öğütleri can kulağı ile dinledi.  Bundan bir müddet sonra, zamanı gelince Satuk Buğra Han' ın babası öldü. O
  zamanki Türk adetlerine göre annesi de, Satuk Buğra Han' ın amcası ile evlendi.
  Fakat bir gece Buğra Han amcasını İslam dinine davet etti. Amcası kabul etmedi.
  Bunun üzerine yer yarıldı ve yarılan yere Buğra Han' ın amcası gömülüp kayboldu.
  Amcasının bu şekilde ölmesi Satuk Buğra Han' ın hükümdar olması demekti çünkü
  tahta geçecek başka bir kimsesi yoktu. Ve Satuk Buğra Han hükümdar oldu.  Hükümdar olur olmaz da Türk Ülkesinde İslamiyeti yaymağa başladı. Bütün
  savaşları kazanıyordu. Savaşlarda ağzından çıkan ateşler bütün kafirleri
  yakıyordu. Kılıcını düşmana çevirince kılıcı kırk adım birden uzuyordu. Bu
  yüzden bu kılıcın korkusu dört bir yanı doldurmuş, düşmanlarını sindirmişti.
  Öyleki, Satuk Buğra Han doksan yaşına geldiği zaman ülkedeki bütün Türkler
  müslüman olmuştu. Amuderya kıyılarından güneyde Kış Kezek taraflarına ve kuzeyde
  Karakum' a kadar yayılan olanlarda herkes islam dinine girmişti. Bu da
  yetmeyince Çin ile savaşıp İslamiyeti oraya kadar yaydı.  Ondan sonra Satuk Buğra Han ilahi bir emir aldı. Bu emre uyarak Kaşgara döndü ve
  orada öldü. Dört kızı vardı. Bunlardan ikincisinin adı Alanur idi. Alanur bir
  gün evinin önünde gördüğü bir arslandan korkarak bayıldı. Ayıldığı zaman bir
  çocuğu olduğunu anladı. Doğan çocuğa Ali adını verdiler Hazreti Ali gibi Allah'
  ın Arslanı olduğundan bu adı verdiler.  (Satuk Buğra Han destanının, Buğra Han' ın kızı Alanur' un gebe kalması, değişik
  bir, el yazmasına göre de: Cebrail' in getirdiği bir ışığın Alanur' un ağzına
  akması sonucudur. Bu bir damla ışıktan doğan Alanur' un oğlu, Hazreti Ali gibi
  bir Allah' ın Arslanı olduğundan, Seyyid Ali Arslan Han adını almıştır.

  KAYNAK:Türk Destanları

  M.Necati Sepetçioğlu
 9. hiboa03
  Emekli
  Türeyiş Destanı
  Uygurlar, 300 senelik bir süre içinde, Göktürklerin hakimiyeti altında kaldıktan
  sonra. M.S. 744 de büyük bir imparatorluk kurmayı başarmışlardı. Uygur
  boylarının birçokları daha önceleri, Çin sınırlarında gezmişler ve ticaret
  hayatı ile meşgul olmuşlardı. Bu sebeple büyük dinleri öğrenmişler ve yabancı
  kültürlere oldukça ısınmışlardı. M.S. 763 senesinden sonra Uygurların, Mani
  dinini resmi din olarak aldıklarını görüyoruz. Mani adlı bir Hıristiyan
  papazının temsil ettiği bu din, kök itibarı ile Suriye'den geliyordu.
  Hıristiyanlık ile Museviliğin bir nevi karışımından doğmuştu. Suriye'den kovulan
  Mani, İran'a gelmiş ve orada birçok mürit edinerek ölmüştü.  Bu mezhep, Mani'nin ölümünden sonra, İran'da epey süre yaşamış ve eski İran
  dinlerinden de birçok unsurlar almıştı. Orta Asya'da ve Çin'de gezen Mani
  rahipleri, Uygurların Büyük Kağanı Böğü-Kağan'ı ziyaret etmişler ve bu yolla
  Türkler arasına Mani dinini sokmağı da başarmışlardı: "Bu sebeple Uygur
  çağındaki mitolojilerde, özellikle Önasya tesirlerini görmek mümkündür".
  Uygurların da kendilerine göre bir türeyiş efsaneleri vardır. Fakat Uygur
  türeyiş efsanesi, dış tesirler ne kadar kuvvetli olursa olsunlar, yine de eski
  Türk özelliklerini muhafaza edebiliyorlardı. Bu efsanenin metin ve açıklamaları
  "Türk mitolojisi" adlı eserde geniş olarak belirtilmiştir.  Uygurların Türeyişleri  Tola ile Şelenga, birleşir dökülürmüş,

  Suların kavşağında, bir ada görülürmüş.

  Adanın ortasında, bir tepe göğe ermiş,

  Tepenin tam üstünde, bir de kayın göğermiş.

  Gün olmuş zaman olmuş, bir ışık peyda olmuş,

  Işık gökten inince, kayın da nurla dolmuş,

  Ne zaman ki, gün batar, ışık gökten inermiş,

  Kayından sesler çıkar, herkes müzik dinlermiş.

  Bunu duyan Uygurlar, hep birden şaşırmışlar,

  Bu durumu görenler, aklını kaçırmışlar.

  On ay on gece kayın, ışık ile sarılmış,

  Bir gün tam şafakleyin, kayın birden yarılmış.

  Beş güzel çocuk çıkmış, kayının ortasından,

  Gözleri kamaştırmış, bakmışlar arkasından.

  Gün olmuş zaman olmuş, hepsi kocaman olmuş,

  Küçükleri "Böğü-Han", Uygurlara Han olmuş.  Türklere göre cennette, "Kutsal ağaç" ile bu ağacın kökünde bir "Ana-Tanrı"
  vardı. Efsanede bazı dış tesirler vardır. Fakat ana motifler, en eski Türk
  mitolojisinin özelliklerini taşırlar. Türklerde nehirlerin kavuştukları yerler,
  kutsal idiler. Tıpkı Oğuz destanında olduğu gibi burada da, "nehirlerin arasında
  kutsal bir adacık" görülmektedir. "Kayın ağacı", Türklerin kutsal ağaçlarından
  biri idi. Tanrı, kendi haberlerini, kayın ağacı yolu ile gönderirdi. Bu ağaç
  aynı zamanda, bütün insanlığın atası olan, bir "Kadın-Ana"yı da içinde saklardı.
  Dede Korkut kitabında da, şöyle deniyordu: "Başun ala bakar olsam, başsuz ağaç!
  Dibün ala bakar olsam, dipsüz ağaç!"  2. Kutsal ağaçlar ve Ana Tanrı "ANA-TANRI"  Eski Türklere göre, ağacın yalnız gövdesi ve yapraklar değil; kökleri de önemli
  idi. Çünkü "Dede Korkut" kitabında da dendiği gibi, onun kökleri dipsiz, yani,
  yer altı âleminin en derin noktalarına kadar gidiyor ve oralardan da haber
  getiriyordu. Gerçi Türklerin bu kutsal ağacı ile, Önasya mitolojisindeki "Tuba
  ağacı" arasında, bir ilgi de yok değildi. Ama, aralarındaki fark, çok büyüktü.
  Sibirya'da yaşayan Yakut Türklerinin efsanelerinde, böyle bir ağaç için, şöyle
  deniyordu:  Gitmiş sormuş ağaca, benim anam, kim diye!

  Elbet bir atam vardır, benim babam, kim diye!

  Ağaç da dile gelmiş, soyunu sayıp dökmüş,

  Er-Sogotoh adlı er, saygı ile diz çökmüş.

  Gök tanrısı Er-Toyon, onun babası imiş,

  Karısı Kübey Hatun, onun anası imiş.  Türk mitolojisindeki bu ağaç da, tıpkı İslâmiyetteki "Tuba ağacı" gibi,
  gökyüzünde ve cennette bulunuyordu. Fakat Türklerin bu ağacının, bir de sahibi
  vardı. Yakut efsanesi, ağacın bu sahibini de şöyle anlatıyordu:  Bu kutsal ağacın da, var idi bir sahibi,

  Bir dişi Tanrı idi saçları da kar gibi!

  Kendisi ihtiyardı, göğsü de ap alaca!

  Görenler sanır idi, bir keklik gibi kırca!

  Memeleri büyüktü, aşağıya sarkardı!

  Uzaktan bakan kimse, iki tulum sanardı!

  Aslında ise ağaç, normal boydan küçüktü!

  Ana Tanrı gelince, ona göre büyürdü!

  Büyürken sesler çıkar, gürültüyle esnerdi,

  Bu sesler yavaş yavaş, gittikçe genişlerdi.  Sibirya'nın en kuzeylerinde yaşayan ve yüzyıllar boyunca, hiçbir yabancı
  görmeyen Yakut Türklerinin bu efsanesinde de, ağacın sesler çıkardığı ve içinde
  de, bir "Ana-Tanrı"nını bulunduğu, açık olarak görülmektedir. Bazı Türk
  efsanelerine göre ise, bu "Ana-Tanrı" zaman zaman ağaçtan çıkıyor ve göklerde
  geziniyordu. Bazı efsanelerde ise, bu Ana-Tanrı, denizin diplerinde yaşardı.
  Altay Türkleri bu Ana-Tanrı'ya "Ak-Ana" adını veriyorlardı. O'da bir yaratıcı
  idi. Yeri, göğü ve insanları yaratan Tanrı Ülgen'e, yaratma gücüne de o
  vermişti.  "Türk mitolojisindeki Ana-Tanrı, kutsal kayınlar" ve buna benzer daha birçok
  motifler, çok geniş olarak üzerinde durulması gereken konulardı. Bu meselelerin
  hepsi, Türk mitolojisi adlı eserimizde ele alınmış ve incelenmiştir.


  Bahaeddin ÖGEL

  "Türk Mitolojisi - I"
 10. hiboa03
  Emekli
  GÖÇ DESTANI

  Destan Hakkında Bilgi  Bu destan da bir Uygur destanıdır ve daha önce de belirtildiği üzere, Türeyiş
  destanının tabii bir devamı gibidir. Bugün, Orhun nehri kenarında bir şehir
  kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu şehire Ordu Balık
  denildiği tahmin edilmektedir. Büyük Uygur Destanı' nın, işte bu şehrin saray
  yıkıntısının önünde bugün dahi görülebilecek şekilde duran abidelerde yazılı
  olduğunu Hüseyin Namık Orkun' un belirttiğine göre bu abideler, Moğol Hanı
  Öğüdey zamanında Çin' den getirilen mütehasıslarla okutturulup tercüme
  ettirilmiştir.  Göç Destanının Çin ve İran kaynaklarındaki kayıtlarına göre iki ayrı rivayet
  halinde olduğu bilinmekte ise de aslında birbirinin tamamlayıcısı gibidir. İran
  kaynaklarında ki rivayet, daha ziyade tarihi bilgilere yakındır. Aynı zamanda
  İran rivayeti, Türklerin Maniheizm' i kabulünü anlatan bir menkıbe hüviyetinde
  görünmektedir. Aşağıda hülasa edilecek olan rivayeti Cüveyninin Tarih-i
  Cihanküşa adlı eserinde kayıtlıdır ve bu rivayete göre, destanda zikredilen iki
  ağacın, Maniheizm' in kurucusu Mani' nin "iki Esas" adlı eserindeki iki ağacı
  temsil ve taklid ettiğini prof. fuad Köprülü iddia etmektedir.  Destan  Uygur ülkesinde, Tuğla ve Selenge ırmaklarının birleştiği yerde Kumlançu denilen
  bir tepe vardır. Adına Hulin Dağı derlerdi.  Hulin Dağında da, birbirine çok yakın iki ağaç büyümüştü. Biri kayın ağacıydı.
  Bir gece, kayın ağacının arasında yaşayan halk bu ışığı gördü ve ürpererek takip
  etti. Kutsal bir ışıktı, kayın ağacının üstünde kaldığı müddetçe kayın ağacının
  gövdesi büyüdükçe büyüfü, kabardı. Oradan çok güzel türküler gelmeğe başladı.
  Gece oldu mu, ağacın otuz adım ötesinden bütün çevre ışıklar içinde kalıyordu.  Bir gün ağacın gövdesi ansızın yarıldı. İçinden beş küçük çadır, beş küçük
  odacık halinde meydana çıktı. Her odacığın içinde bir çocuk vardı. Çocukların
  ağızlarının üstünde asılı birer emzik vardı ve onlar bu mukaddes çocuklara halk
  ve halkın ileri gelenleri çok büyük saygı gösterdiler.  Çocukların en küçüğünün adı Sungur Tekin' di, ondan sonrakinin adı Kutur Tigin,
  üçüncüsününki Türek Tekin, dördüncüsünün Us Tekin ve beşincisinin adı Bugu
  Tekin' di. Beş çocuğun beşinin de Tanrı tarafından gönderildiğine inanan halk,
  içlerinden birini hakan yapmak istediler. Bugu Han en büyükleri idi hem de
  ötekilerden daha güzel, daha zeki ve daha yiğit görünüyordu. Bugu Tekin' in
  hepsinden, her hususta üstün olduğunu anlayan halk onu hakan olarak seçtiler.
  Büyük bir törenlle Bugu hanı hakan olarak seçtiler. Büyük bir törenle Bugu hanı
  tahta oturttular.  Böylece yıllar yılı kovalamış ve bir gün gelmüş uygurlara bir başkası hakan
  olmuş.  Bu hakanın da galı Tekin adında bir oğlu varmış.  Hakan oğlu Galı Tekin' e, Çin prenseslerinden birini, Kiu-Lien' i almağı uygun
  görmüş.  Evlendikten sonra Prenses Kiu-Lien, sarayını Hatun Dağında kurdu. Hatun dağının
  çevre yanı da dağlıktı ve bu dağlardan birinin adı da Tanrı Dağıydı, Tanrı
  Dağının güneyinde de Kutlu Dağ derler bir başka dağ vardı, kocaman bir kaya
  parçası.  Bir gün elçileri, falcılarıyla birlikte Kiu-Lien' in sarayına geldiler. Kendi
  aralarında konuşup dediler ki:  -Hatun Dağının varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu dağ denilen bu kaya parçasına
  bağlıdır. Türkleri zayıflatıp yıkmak istiyorsak bu kayayı onların elinden
  almalıyız.  Bu konuşmadan sonra varılan karar üzerine Çinliler, Kui-Lien' e karşılık olarak
  o kayanın kendilerine verilmesini istediler. Yeni Hakan, isteğin nereye
  varacağını düşünmeden ve umursamadan Çinlilerin arzusunu kabul etti, yurdunun
  bir parçası olan bu kayayı onlara verdi. Halbuki Kutlu Dağ bir kutsal kayaydı;
  bütün uygur Ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı. Bu tılsımlı taş Türk Yurdunun
  bölünmez bütünlüğünü temsil ediyordu düşmana verilirse bu bütünlük parçalanarak
  ve Türkelinin bütün saadeti de yok olacaktı.  Hakan kayayı vermesine verdi ama kaya öyle kolay kolay sökülüp götürelecek
  cinsten değildi. Bunu anlayan Çinliler, kayanın çevresine odun ve kömür yığıp
  ateşlediler. Kaya iyice kızınca da üzerine sirke döküp parça parça ettiler. Her
  bir parçayı da ülkelerine taşıdılar.  Olan o zaman oldu işte. Türkelinin bütün kurdu kuşu, bütün hayvanları dile
  geldi, kendi dillerince kayanın düşmana verilişine ağladılar. Yedi gün sonra da
  bu düşüncesiz Hakan öldü. Ama Onun ölümüyle ülke felaketten kurtulamadı. bir Çin
  prensesi uğruna çekinmeden feda edilen yurdun bir kayası, Türkelinin felaketine
  sebep oldu. Halk rahat ve huzr yüzü görmedi. Irmaklar birbiri ardınca kurudu.
  Göllerin suyu buhar olup uçtu. Topraklar yarıldı, mahsuller yeşermez oldu.  Günlerden sonra Türk Tahtına Bugu Han' ın torunlarından biri hakan olarak
  oturdu. O zaman canlı cansız, ehli yaban, çoluk çocuk bütün yurdda soluk alan
  almayan ne varsa hepsi birden:  -Göç!.. Göç!.. diye çığrışmaya başladı. Derinden, inilti, hüzün dolu, çaresiz
  bir çığrışmaydı bu. Yürekler dayanmazdı.  Uygurlar bunu bir ilahi emir diye bildiler. Toparlandılar, yollara düzüldüler;
  yurdlarını yuvalarını bırakıp bilinmedik ülkelere doğru göç etmeğe başladılarç
  Nihayet bir yere gelip durdular, orada sesler de kesildi. Uygurlar, seslerin
  kesilip duyulmaz olduğu bu yerde kondular, beş mahalle kurup yerleştiler ve
  bunun için bu yerin adını da Beş-balıg koydular. Burada yaşayıp çoğaldılar.

  KAYNAK: Türk Destanları-M.Necati Sepetçioğlu 11. hiboa03
  Emekli

  --->: TÜRK Destanları...

  ŞU DESTANI
  Destana kahraman olarak adını veren Şu, tahminlere göre M.Ö dördüncü yüzyılda
  yaşamıştır. Bir Türk Hakanınıdır.  Destanda Makedonyalı İskender' in, İran üzerinden Asya' ya doğru yürüyüşü
  esnasında istila savaşları ve bu savaşların Türklerle ilgili bölümü
  anlatılmaktadır. Türk boylarının teşekkülü, Türklerin şehir hayatı yaşamaya
  başlamaları, aynı zamanda milletini geçici bir istiladan mümkün olduğu kadar can
  ve mal kaybına uğratmadan kurtarmak için düşünen bir hakanın kaygıları da
  anlatılan destanın en büyük hususiyeti, daha sonraki Türk destanlarında
  gelişecek olan ana çizgi ve motifleri işlemesidir.  Zeki Velidi Togan' a göre, destanda mühim bir yer tutan ve destanın alternatifi
  olan İskender' in istilasının aslında İskender' le ilgisi yoktur; daha önceki
  yüzyıllarda cereyan etmiş bir Aryani istila ile ilgilidir.  Destanın kısa da olsa hülalası Divan-ı lügat-it Türk' de kayıtlıdır.  Destan  Şu kalesi Balasagun yakınlarında, genç bir hakan olan Şu tarafından yapılmış bir
  kaleydi, fakat hakanın sarayı Balasagun' da idi. Kalede ve Balasagun' da, o
  çağların en güçlü ve en büyük ordusu bulunuyordu. Şehir zengindi. Öyleki, her
  gün, Şu Hakanın sarayının önünde, oru beğleri için 365 nöbet vuruldu.  Bu sıralarda, bir adına da Zülkarneyn denilen Makedonya Kralı İskender meşhur
  Doğu seferine çıkmış, Ön Asya' dan iran içlerine doğru önüne neresi gelmişse
  ordusunu yenmiş ülkesini istila etmekle meşguldü. İskender Semerkand' e kadar
  gelmiş burayı da geçip Türklerin yaşadığı ülkelere doğru ilerlemişti.  İskender' in Balasagun' a ve Şu Kalesine doğru yklaşmakta olduğunu, genç Hakan
  Şu' nun gözcülerini gelip haber verdiler. Ve dediler ki:  "İskender denilen ve gün batısından kopup gelen bir kral ordusuyla bize
  yaklaşmaktadır. Önüne gelen ülkeleri istila etmiştir. Bize ne buyursun?.
  Savaşalım mı?."  Genç Hakan, ordu habercilerini dinlemez gibi göründü. Çünkü çok daha önce, en
  güvendiği yiğitlerden kırk kişiyi seçmiş, Hucend Irmağı kıyılarına gözcülük
  etsin diye göndermişti. Yiğitler kimseye görünmeden, gizlice gidip Hucend
  Irmağının kıyılarına yerleştikleri için ordu habercileri durumu bilmiyorlardı ve
  getirdikleri haberden, hakanlarının telaş edip yerinden kımıldamadığını
  gördükleri için de şaşmışlardı.  Hakan Şu' nun bir havuzu vardı; gümüştendi. Bu işten çok iyi anlayan ustalara
  yaptırmıştı. Her yere taşınabilecek şekildeydi. Bunun için Hakan da gümüş
  havuzunu, sefere bile çıksa yanına alır, konakladıkları yerlerde içine su
  doldurtur, kazlar ve ördekleri su dolu gümüş havuza salar ve onlara oyalanırdı,
  eğlenirdi. Kazların ve ördeklerin gümüş havuzda yüzüşlerini seyretmek Hakan' ı
  dinlendirir ve bu dinlenişle seferle, milletinin geleceği ile ilgili tasarıları
  hazırladı.  Haberciler geldikleri zaman yine gümüş havuzunda yüzen ördeklerle kazları
  seyredip dinleniyordu. Habercilerin:  -Nasıl buyurursunuz?. İskender' le savaşalım mı?. diye sorup buyruk beklemeleri
  üzerine onları havuza ve havuzda yüzen kazlarla ördekleri gösterdi:  -Görüyor musunuz. Kazlarla ördekler suda ne güzel yüzüyor, nasıl da dalıp
  çıkıyorlar?. dedi.  Haberciler, hakanlarının bu sözünü garip karşıladılar ve ona şüphe ile baktılar.
  "Herhalde hakanımızın hiç bir hazırlığı yok ne yapacağını bilmiyor" diye
  düşündüler.  Ama o sırada, İskender' de Hucend Irmağını geçmişti.  Vakit gece yarısına geliyordu. Hucend Irmağının kıyılarında gözcülük yapıp
  devriye gezen Genç Hakan' ın en güvendiği kırk yiğit yıldırım hızıyla atlanıp Şu
  kalesine geldiler ve gece vakti, İskender' in Hucend suyunu geçip Balasagun
  istikametinde ilerlemekte olduğunu Şu' ya haber verdiler.  Daha önceki habercilerin haberlerini dinlerken kılı bile kıpırdamayan Hakan Şu,
  yiğitlerin sözü üzerine derhal ve gece yarısı göç davulunun çalınmasını emretti.
  Davulun çalınmasıyla birlikte ve Doğu' ya doğru hızla yola çıktı.  Bu durum halkı şaşırttı. Hakanın, gündüzün hiç bir hazırlıkta bulunmadan ve hiç
  bir hazırlık yapmadan böyle gece vakti göçü başlatması üzerine korktular.
  Ellerine ne geçtiyse toplayıp, buldukları ata atlayan millet hakanla birlikte
  yola düştü. Sabah olurken, şehirde hemen hemen hiç kimse kalmamıştı; bomboş ve
  dümdüz bir ova görünüyordu.  Bütün milletin, Hakan Şu' nun ardından gitmiş olmasına rağmen, gece vakti
  binecek hiçbir şey bulamayan yahud da binecek hiçbir şeyi olmayan yirmi iki
  kişi, ne ypacağını bilemeden Şu Kalesinde kalmışlardı.  Bu yirmi iki kişi, ne yapacaklarını düşünürken yanlarına iki kişi daha geldi. Bu
  iki kişi de yayndı, kap kacakları toplamışlar sırtlarına yüklemişler,
  taşıyorlardı. Yorgundular. Fakat pek de duracağa benzemiyorlardı. Önceki yirmi
  kişi, bu yeni gelenlere bir yere gitmemelerini, kendileri gibi burada kalıp
  beklemelerini söylediler. Ayrıca:  -İskender dedikleri her kim ise, burada uzun müddet kalamaz: geldiği gibi geri
  dönüp gider. Burası bizim yurdumuz, yine bize kalın, diye ısrar ettiler.  Bu yüzden bu iki kişinin adı (Kalaç) olup kaldı ve bu iki kişiden olan çocukları
  ve torunları (Kalacı) adıyla anıldılar. Fakat bu kişi, öteki yirmi iki kişinin
  sözlerini dinlemedikleri ve bırakıp gittikleri için İskenderin geldiğini
  görmediler.  İskender gelip de, uzun saçlı yirmi iki kişiyi görünce: "Türk manend" dedi.
  "Bunlar Türke benziyorlar" demişti. Bu yüzden yirmi iki kişinin aile adı Türkmen
  olarak kaldı. Giden iki kişi gittikleri için tamı t----- Türkmen sayılmadılar.
  Yirmi dört kabileden yirmi ikisi Türkemn, kalan ikisi Kalkaç diye bilindi.  Bu hadiseler oladursun, öte yandan Şu Hakan, ordusu ve kendisiyle gidenlerle
  birlikte Çin sınırına kadar yürümüşlerdi. Çin' e yakın Uygur İline vardıklarında
  Şu İskender' i artık karşılayabilecek durumda oluğunu, onu asıl merkezinden çok
  uzaklara çektiğini, kendi ırkdaşları arasında bulunduğu için İskender' den daha
  kuvvetli bir duruma geldiğini düşündü. Ve bir kısım askerini ayırarak hem de en
  gençlerini seçerek İskender' in üzerine yolladı. Veziri, gidenlerin hepsinin
  genç olduğunu, tecrübelerinin olmadığını ileri sürdü. Başaramazlarsa sonucun
  kötüye varacağını söyledi. Şu Hakan vezirine hak verdi ve yaşlı tecrübeli bir
  Subaşını askerleriyle birlikte gönderdi.  Bunlar bir zaman sonra İskender' in gönderdiği öncü birliklerle karşılaştılar.
  Türk erleri, İskender' in öncü birliklerine bir gece baskını yaptı. Çok kanlı
  bir baskındı bu, ölüm kalım meslesiydi. İskender' in önce birlikleri bozguna
  uğradı. Türk erlerinden biri, İskender' in askerlerinden birini bir kılıçta
  ikiye bölmüş, askerin kemerine bağladığı altın dolu bir kemer parçalanarak
  içindeki altınlar yere saçılmış ve İskender' in askerinin kanıyla bulanmıştı.
  Ertesi sabah güneş ışıkları bu kanlı altınları parıldattı. Bunu gören Türk
  erleri birbirlerine bakıp "Altın kan!." diye bağrıştılar. O günden bu yana, bu
  baskının yapıldığı yere yakın bulunan bir dağın adı Altun Han dağı olu ve öyle
  söylenip geldi.  Baskından sonra Şu Hakan ile İskender bir daha savaşmadılar, barış yaptılar.
  barışın sonu her iki taraf için de iyi neticeler verdi. Birbiri ardınca şehirler
  yapılaya başlandı. Uygurlar ve öteki Türk kavimleri şehirlere yerleştiler. Şu
  Hakan da Balasagun' a döndü. Şu kalesini tahkim etti ve şehir halinde
  geliştirdi. Bütün bunları yaptıktan sonra da şehre bir de tıslım koydu. Bu
  tıslım öyle bir tıslımdı ki her yanda duyuldu. Leylekler bu şehre kadar
  geldikleri zaman tıslım yüzünden daha öteye geçemediler, şehri aşamadılar. 12. K@TLİ@M
  Üye
  manas destanını unutmuşun oda bende n olsun hiboa 03+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi